Chi tiết tin tức - Huyện Hải Lăng

Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hải Lăng

10:23, Thứ Ba, 20-2-2024 205 0

Ngày 07/02/2024, UBND huyện Hải Lăng ban hành Thông báo số 06/TB-UBND Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

- Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hải Lăng;

UBND huyện Hải Lăng thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hải Lăng với những nội dung sau:

1. Địa điểm công khai: Tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Lăng và trên trang thông tin điện tử huyện Hải Lăng (địa chỉ: http://hailang.quangtri.gov.vn).

2. Hồ sơ công khai:

- Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hải Lăng.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hải Lăng.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hải Lăng.

 

 

Chi tiết File đính kèm:

Thông báo số 06/TB-UBND của UBND huyện Hải Lăng;

- Quyết định số 235/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị;

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hải Lăng;

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hải Lăng.

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập135
  • Hôm nay28462
  • Tổng lượt truy cập7.356.900
plds
plds
plds
plds
/di-tich-lich-su-van-hoa1
LIÊN KẾT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC XÃ, THỊ TRẤN: