Chi tiết tin tức - Huyện Hải Lăng

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn huyện Hải Lăng

14:14, Thứ Tư, 27-3-2024 167 0

     Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 11/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng đã ban hành Kế hoạch số 126-KH/HU ngày 19/3/2024 để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trụ sở Huyện ủy Hải Lăng

     Kế hoạch nêu rõ mục đích: Tăng cường quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 35-CT/TU nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị đối với công tác cải cách hành chính (CCHC); Đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân trong công tác CCHC.

     Yêu cầu đặt ra: Cụ thể hoá các nhiệm vụ của Chỉ thị số 35-CT/TU phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm góp phần nâng cao các chỉ số cấp tỉnh và nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn huyện; CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, là một trong những đột phá để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và sự phát triển của địa phương; CCHC phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở.

     Trên cơ sở đó, Kế hoạch cũng đã nêu rõ nhưng nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện cụ thể:

     1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng đảng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư

     - Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

     - Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

     2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

     - Tập trung rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện đúng, đầy đủ quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

     - Nghiên cứu, rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện nghiêm việc thu thập ý kiến đánh giá của tổ chức, công dân khi tham gia giải quyết TTHC thông qua mẫu phiếu đánh giá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn và thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh.

     - Thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước và trong giải quyết TTHC; nghiên cứu đề xuất phân cấp, phân quyền theo hướng giảm tối đa tầng nấc trung gian, thời gian giải quyết TTHC, tranh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Nghiêm túc thực hiện chủ trương “4 tăng, 2 giảm, 2 không” [1].

- Các cơ quan, đơn vị chủ trì/phụ trách thực hiện các tiêu chí thành phần của Chỉ số PCI chủ động đề xuất, tham mưu và thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số thuộc lĩnh vực phụ trách.

     3. Quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc

     - Các cơ quan, đơn vị ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo cấp dưới phục tùng nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ, đạo đức công vụ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết khắc phục những yếu kém, trì trệ, né tránh trách nhiệm trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

     - Các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu sâu và hiểu rõ từng nội dung chi tiết của từng tiêu chí thành phần PCI để tham mưu đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao Chỉ số PCI cấp tỉnh.

     - Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng trong thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ theo phương châm “năm có, ba không”[2].

     - Nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục đầu tư, đối xử khách quan, công bằng, bình đẳng đối với các doanh nghiệp.

     4. Phát huy vai trò trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

     - Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ.

     - Tăng cường việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành, chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ khơi dậy ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức,viên chức.

     - Kịp thời xử lý kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm; tùy theo mức độ vi phạm để thực hiện chuyển đổi vị trí công tác khác hoặc phân công lại nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực còn hạn chế, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. Bên cạnh đó, kịp thời đề xuất tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

     5. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

     - Thực hiện nghiêm công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, nhất là các nhóm TTHC, dịch vụ công liên thông. Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ đã được công bố, công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi phát sinh hồ sơ trễ hẹn, việc xin lỗi gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chậm xử lý dẫn đến hồ sơ trễ hẹn.

     - Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

     - Chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, ứng dụng triệt để các phần mềm do Chính phủ và tỉnh triển khai. Thường xuyên rà soát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc, đặc biệt là cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, các xã, thị trấn để kịp thời đầu tư, nâng cấp đảm bảo phục vụ tốt cho công tác giải quyết TTHC, số hóa hồ sơ giải quyết TTHC; bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí hàng năm cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

     - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu đối với các vi phạm liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình phụ trách; thực hiện việc “4 xin, 4 luôn”[3] đối với tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc./.

Chi tiết file đính kèm: Kế hoạch số 126-KH/HU ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng

Phòng VH&TT huyện Hải Lăng

-------------------------------------------

[1] Tăng tính công khai minh bạch; tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường phương thức giải quyết TTHC qua môi trường mạng; tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; giảm thời gian thực hiện TTHC; giảm chi phí tuân thủ TTHC; không gây phiền hà, sách nhiễu; không trễ hẹn.

[2] Có trách nhiệm cao với công việc được giao; có kiến thức, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ; có tính sáng tạo, làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; có tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng; không quan liêu; không có hành vi, thái độ tiêu cực trong thi hành công vụ; không chủ nghĩa cá nhân, thực dụng.

[3] Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay65
  • Tổng lượt truy cập7.135.658
plds
plds
plds
plds
/di-tich-lich-su-van-hoa1
LIÊN KẾT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC XÃ, THỊ TRẤN: