Cụm công nghiệp dự kiến quy hoạch phát triển - Huyện Hải Lăng

 
Toàn cảnh lễ phát động
Toàn cảnh lễ phát động

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(Nghị quyết số 105/2021/NQ-HDND ngày 30/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)