Văn bản theo cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
1 LNV BTG Huyện ủy tham mưu, đề xuất thực hiện công văn v/v hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2020 29/04/2020 05/05/2020
2 LNV BTG Huyện ủy chrủ trì tham mưu thực hiện Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của BBT 20/04/2020 02/05/2020
3 LNV BTG Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 20/04/2020 25/04/2020
4 LNV BTG Huyện ủy tham mưu thực hiện Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 18/03/2020 25/03/2020
5 LNV BTG Huyện ủy tham mưu thực hiện Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của BTG TW về công tác Lịch sử Đảng 18/03/2020 25/03/2020
6 Lịch nhắc việc BTG Huyện ủy quán triệt Công văn số 1926-CV/TU về việc tổ chức Tết Canh Tý 2020 tại Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2019 31/12/2019 10/01/2020
7 166-TTr/VHTT-TDTT BTG Huyện ủy nghiên cứu tham mưu thẩm định, đề xuất Thường trực chỉ đạo v/v cho chủ trương thực hiện Chuyên mục "Hải Lăng ngày mới" năm 2020 25/12/2019 30/12/2019
8 993-CV/BTGTU BTG Huyện ủy đề xuất hình thức tuyên truyền một số kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV 16/12/2019 25/12/2019
9 972-CV/BTGTU BTG Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng báo cáo tình hình triển khai, kết quả tổ chức Diễn đàn SHCB 14/11/2019 18/11/2019
10 90-HD/BTGTU BTG Huyện ủy nghiên cứu tham mưu BTV Huyện ủy triển khai Hướng dẫn 90-HD/BTGTU 06/11/2019 15/11/2019
11 89-HD/BTGTU BTG Huyện ủy tham mưu triển khai thực hiện Hướng dẫn 89-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 04/11/2019 10/11/2019
12 953-CV/BTGTU BTG Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW 24/10/2019 05/11/2019
13 1801-CV/TU BTG Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy đánh giá tình hình mua, đọc báo Đảng trên địa bàn huyện, đề xuất việc nâng cao hiệu quả việc mua, đọc báo Đảng 15/10/2019 25/10/2019
14 12-QC/TU Nghiên cứu tham mưu Quy chế hoạt động của BCĐ cấp huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (MẬT) 18/09/2019 30/09/2019
15 912-CV/BTGTU Phối hợp đề xuất danh sách học viên lớp bối dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2019 21/08/2019 23/08/2019
16 146-KH/TU Tham mưu thực hiện Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của BCT "về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới" (MẬT) 16/08/2019 30/08/2019
17 1003-CV/BTGTU Dề xuất thực hiện Công văn triệu tập học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2019 14/08/2019 15/08/2019
18 79-TB/TĐTN-TCKT Giao BTGHU chủ trì xây dựng nội dung thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 06/08/2019 19/08/2019
19 25-CT/TU Tham mưu BTVHU xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông 13/06/2019 01/07/2019
20 176-KL/TU Nghiên cứu tham mưu BTV kế hoạch tuyên truyền, xây dựng chương trình thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ , đảng viên" 03/06/2019 15/06/2019
21 80-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu, đề xuất thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã 28/05/2019 05/06/2019
22 126-KH/TU Tham mưu thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) 13/05/2019 15/05/2019
23 24-CT/TU Tham mưu Kế hoạch quán triệt Chỉ thị của BTVTU v/v tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên 04/05/2019 15/05/2019
24 819-CV/BTGTU Tham mưu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội 04/05/2019 15/05/2019
25 811-CV/BTGTU Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW và Kết luận 29-KL/TW 26/04/2019 04/05/2019
26 807-CV/BTGTU Tham mưu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của BBT "về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa" 25/04/2019 03/05/2019
27 804-CV/BTGTU Tham mưu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của BCT về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 19/04/2019 26/04/2019
28 1460-CV/TU Tham mưu BTVHU chỉ đạo thực hiện Công văn v/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư 17/04/2019 25/04/2019
29 122-KH/TU Tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết và biểu dương điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 11/04/2019 17/04/2019
30 800-CV/BTGTU Đề xuất tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 11/04/2019 17/04/2019
31 14-KH/TW Nghiên cứu tham mưu thực hiện KH của BBT thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của BCT khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới 11/04/2019 20/04/2019
32 79-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) 11/04/2019 19/04/2019
33 78-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 04/04/2019 15/04/2019
34 77-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019) 04/04/2019 10/04/2019
35 75-HD/BTGTU Tham mưu thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 26/03/2019 05/04/2019
36 976-CV/BTGTU Tham mưu Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 13/03/2019 18/03/2019
37 74-HD/BTGTU Tham mưu văn bản của BTVHU giao UBND huyện tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, (qua BTG) bằng văn bản 11/03/2019 20/03/2019
38 71-HD/BTGTU Tham mưu Hướng dẫn, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 28/01/2019 15/02/2019
39 70-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2019 24/01/2019 18/02/2019
40 65-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 17/12/2018 19/12/2018
41 728-CV/BTGTU Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) 11/12/2018 20/12/2018
42 106-KH/TU Nghiên cứu tham mưu xây dựng kế hoạch BTV, tổ chức thực hiện 27/11/2018 30/11/2018
43 63-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019 22/11/2018 30/11/2018
44 83-KH/BTGTU Tham mưu thực hiện Kế hoạch điều tra dư luận xã hội năm 2018 14/11/2018 16/11/2018
45 675-CV/TGV94 Tham mưu xây dựng báo cáo tình hình hoạt động Tổ giúp việc 94 cấp huyện 01/10/2018 04/10/2018
46 59-HD/BTGTU Tham mưu xây dựng BC tổng kết 10 năm thực hiện QĐ185/TW của BBT về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TT BDCT huyện... và sơ kết 5 năm thưc hiện QĐ1022/TU về phê duyệt Đề án phát triển TT BDCT cấp huyện giai đoạn 2013-2020 18/09/2018 20/09/2018
47 657-CV/BTGTU Tham mưu công văn triển khai tổ chức cho cán bộ theo dõi trực tiếp Hội nghị chuyên đề "Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" và theo dõi, báo cáo 30/08/2018 05/09/2018
48 659-CV/BTGTU Tham mưu lập danh sách học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2018 30/08/2018 04/09/2018
49 638-CV/BTGTU Tham mưu thực hiện Công văn v/v bồi dưỡng lý luận, kiến thức mới cho đối tượng 5 01/08/2018 05/08/2018
50 66-KH/BTGTU Tham mưu Công văn chỉ đạo triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2018 đến 2020 11/07/2018 15/07/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây