Văn bản theo cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Huyện ủy

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
51 1637-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu y kiến tham gia Hướng dẫn một số nôi dung cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên 18/02/2019 20/02/2019
52 36/SYT-TC Tham mưu văn bản thỏa thuận bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng 24/01/2019 15/02/2019
53 25/TB-PHQT Tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 15/01/2019 25/01/2019
54 1576-CV/BTCTU Tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TU ngày 16/5/2018 của BTVTU "về thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị" 15/01/2019 20/02/2019
55 569-CV/BNCTU, 178/UBND-NC Phối hợp nghiên cứu tham mưu TTHU trả lời đơn của ông Lê Thuấn 11/01/2019 25/01/2019
56 541-TB/TU Tham mưu thực hiện việc sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo cấp phòng, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy 04/01/2019 30/01/2019
57 935/CAH Tham mưu thực hiện Công văn xin chủ trương cho kiêm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã 14/12/2018 17/12/2018
58 614/TB-TLD Tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2019 14/12/2018 18/12/2018
59 1518-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu cho BTVHU tham gia ý kiến việc sắp xếp tổ chức đảng ngành Thuế tỉnh 10/12/2018 13/12/2018
60 1285-CV/TU Tham mưu thực hiện Công văn triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân năm 2018 20/11/2018 26/11/2018
61 783/KBQT-TCCB Hiệp y bổ nhiệm lại PGĐ Kho bạc nhà nước Hải Lăng 16/11/2018 20/11/2018
62 1472-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2018 08/11/2018 05/12/2018
63 381-CV/HU Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 07/11/2018 14/11/2018
64 1458-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019, 2020 31/10/2018 03/11/2018
65 1460-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 31/10/2018 03/11/2018
66 1237-CV/TU Nghiên cứu, hướng dẫn v/v đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm 23/10/2018 01/11/2018
67 695-CV/BTGTU Tham mưu, triển khai đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc đối tượng 4 22/10/2018 25/10/2018
68 1428-CV/BTCTU Có Công văn gửi đảng ủy, các ban đảng, VPHU tham gia. BTC chủ trì, tổng hợp, lấy lại ý kiến các ban đảng. 19/10/2018 25/10/2018
69 1230-CV/TU Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết các chủ trương, chính sách phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân 17/10/2018 21/10/2018
70 992/SYT-TC Hiệp y quy hoạch vào Sở Y tế 12/10/2018 25/10/2018
71 1416-CV/BTCTU Khẩn trương tham mưu báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC năm 2019 06/10/2018 10/10/2018
72 16-HD/BTCTW Tham mưu thực hiện Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 03/10/2018 15/10/2018
73 26-TTr/ĐU Tham mưu trình phương án nhân sự 03/10/2018 10/10/2018
74 1395-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của BCT 24/09/2018 25/09/2018
75 411/TLD-ĐT Tham mưu thực hiện Công văn khảo sát nhu cầu mở lớp Trung cấp LLCT-HC học ngoài giờ 04/09/2018 15/09/2018
76 1361-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng vị trí việc làm Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện 04/09/2018 07/09/2018
77 12-TTr/ĐU Tham mưu thực hiện kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Hải Lăng, nhiệm kỳ 2015-2020 30/08/2018 04/09/2018
78 1347-CV/BTCTU Triển khai thực hiện Công văn chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức, viên chức 28/08/2018 12/09/2018
79 1308-CV/BTCTU Xây dựng Kế hoạch cụ thể, trình TTHU để triển khai thực hiện Công văn v/v khảo sát tình hình đời sống của đảng viên cao tuổi đảng 01/08/2018 30/08/2018
80 71/PHQT Tham mưu thực hiện Công văn v/v tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính 31/07/2018 10/08/2018
81 465/SNV-CCVC Tham mưu thực hiện Công văn v/v đăng ký tham gia lớp QLNN ngạch chuyên viên (Lớp 2) 31/07/2018 10/08/2018
82 12-HD/BTCTW Tham mưu Công văn kèm theo thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 20/07/2018 27/07/2018
83 394/SNV-CCVC Tham mưu thực hiện Công văn v/v đăng ký tham gia lớp QLNN chuyên viên chính năm 2018 09/07/2018 13/07/2018
84 1231-CV/BTCTU Thông báo, đề xuất đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 165 năm 2019 20/06/2018 20/06/2018
85 1233-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2018 20/06/2018 21/06/2018
86 1238-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW và Kế hoạch số 84,86-KH/TU 20/06/2018 20/06/2018
87 688/SVHTTDL-VP Trình quy hoạch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2020-2025 18/06/2018 20/06/2018
88 10-KH/TW Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 14/06/2018 30/06/2018
89 01/TTr-HĐND Tham mưu trình BTVHU về chủ trương cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 13/06/2018 25/06/2018
90 1216-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn 1216-CV/BTCTU về thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch cán bộ 12/06/2018 20/06/2018
91 272/TB-TLD Rà soát, tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 37, năm học 2018-2019 12/06/2018 25/06/2018
92 18-CT/TU Phối hợp với TT UBMT tham mưu Chỉ thị của BTVHU v/v lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện, NK 2019-2024 29/05/2018 05/06/2018
93 12-QĐi/TU Nghiên cứu xây dựng Quy định một số chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý 25/05/2018 20/06/2018
94 1187-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn v/v tự kiểm tra, rà soát đối với công tác cán bộ 15/05/2018 15/06/2018
95 945-CV/TU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của BCT khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 11/05/2018 18/05/2018
96 33-KH/BTCTU Thông báo, tập hợp Danh sách cán bộ nghỉ dưỡng năm 2018 tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh 11/05/2018 14/05/2018
97 10-QĐi/TU Tham mưu ban hành Quy định về việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử 03/05/2018 19/05/2018
98 09-QĐi/TU Tham mưu ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ 03/05/2018 19/05/2018
99 1144-CV/BTCTU Tổng hợp báo cáo v/v triển khai nhận xét, đánh giá đối với người tham gia Đề án 1618 14/04/2018 27/04/2018
100 1135-CV/BTCTU Tham mưu báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân 06/04/2018 17/04/2018
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay6,993
  • Tháng hiện tại149,434
  • Tổng lượt truy cập7,281,981
plds
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây