Văn bản theo cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Huyện ủy

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
1 LNV BTC Huyện ủy và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện nghiên cứu xây dựng Quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của huyện 26/03/2020 10/04/2020
2 LNV BTC Huyện ủy chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo về tổng kết việc thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTU trình BTV Huyện ủy trước ngày 15/3/2020 28/02/2020 15/03/2020
3 NV/HU BTC Huyện ủy tham mưu công v ăn gửi chi, đảng bộ trực thuộc báo cáo và xây dựng báo cáo của huyện về tiến độ và kết quả đại hội tổ chức đảng thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020-2022 12/02/2020 05/04/2020
4 2263-CV/BTCTU BTC Huyện ủy tham mưu hoàn thành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU 25/12/2019 15/01/2020
5 2238-CV/BTCTU BTC Huyện ủy tham mưu thực hiện lập danh sách đảng viên 70 năm tuổi Đảng 09/12/2019 13/12/2019
6 2182-CV/BTCTU BTC Huyện ủy nghiên cứu tham mưu báo cáo số liệu phục vụ cho việc xây dựng Đề án về đào tạo, bồi dưỡng 14/11/2019 20/11/2019
7 1826-CV/TU BTC Hiuyện ủy tham mưu báo cáo việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW và sơ kết thực hiện Quy định 228-QĐ/TW của BBT Trung ương Đảng cho BTV Huyện ủy 31/10/2019 05/11/2019
8 26-HD/BTCTW Giao BTC Huyện ủy giúp BTVHU xây dựng hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW và thực hiện Kế hoạch đại hội đảng các cấp ở huyện 28/10/2019 15/11/2019
9 1525-QĐ/TU BTC Huyện ủy phối hợp tham mưu BTV Huyện ủy ban hành cấp huyện 08/10/2019 20/10/2019
10 827/UBND-NV BTC Huyện ủy chủ trì phối hợp với BDV, phòng Nội vụ, MT và các đoàn thể tham mưu mô hình theo NQ05. 25/09/2019 25/09/2019
11 4210/KH-UBND BTCHU và Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện và TTHU vận dụng mô hình bộ máy theo 05/NQ BTVHU 18/09/2019 30/09/2019
12 1758-CV/TU Rà soát để tham mưu BTV kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của BBT khóa XII 18/09/2019 30/09/2019
13 1747-CV/TU Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của BCT về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay" (MẬT) 10/09/2019 24/09/2019
14 2055-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu nội dung tham gia dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28 -CT/TW của BBT "về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng" 30/08/2019 03/09/2019
15 2048-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu đề xuất BTVHU thực hiện Công văn v/v báo cáo chọn đơn vị đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 27/08/2019 28/09/2019
16 202-QĐ/TW Nghiên cứu bổ sung "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, BTV, TT cấp ủy cấp huyện" đưa vào Quy chế làm việc 19/08/2019 30/08/2019
17 141-KH/TU Tham mưu KH thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của BCT về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 13/08/2019 23/08/2019
18 79-TB/TĐTN-TCKT Giao BTCHU chủ trì xây dựng nội dung việc triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của BBT 06/08/2019 19/08/2019
19 2015-CV/BTCTU Phối phợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Công văn về nghỉ dưỡng năm 2019 05/08/2019 07/08/2019
20 435/SNV-XDCQ&CTTN Nghiên cứu đề xuất cho TTHU thực hiện CV v/v lấy ý kiến tham gia về bố trí số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo quy định Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 18/07/2019 20/07/2019
21 1631-CV/TU Tham mưu triển khai Công văn v/v tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng 12/07/2019 19/07/2019
22 01-HD/BCĐ Nghiên cứu tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 05/07/2019 08/07/2019
23 951-CV/BTCTU Tham mưu đề xuất thực hiện Công văn về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hàng năm cho các chức danh lãnh đạo, quản lý 27/06/2019 27/06/2019
24 29-QĐ/TU Nghiên cứu tham mưu đề xuất Quy định về chế độ dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đối với BT, PBT, UVBTVHU và UVBCH Đảng bộ huyện 27/06/2019 05/07/2019
25 1939-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ 19/06/2019 20/06/2019
26 1560-CV/TU Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của BBT về kết quả tự kiểm tra, rà soát việc thực thực hiện công tác cán bộ 19/06/2019 25/07/2019
27 1560-CV/TU Tham mưu văn bản chỉ đạo v/v thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của BBT về kết quả tự kiểm tra, rà soát việc thực thực hiện công tác cán bộ 19/06/2019 25/06/2019
28 1902-CV/BTCTU Tham mưu xây dưng Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2019 03/06/2019 07/06/2019
29 788/SNN-TCCB Tham mưu BTVHU tham gia ý kiến bổ nhiệm cán bộ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 24/05/2019 30/05/2019
30 48-KL/TW Rà soát, báo cáo việc thực hiện Kết luận của BBT về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo TBKL số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của BCT 23/05/2019 30/05/2019
31 1888-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn về đăng ký dự tuyển các khóa bồi dưỡng trung hạn năm 2019 22/05/2019 25/05/2019
32 845-CV/BTGTU Tham mưu thực hiện Công văn đề nghị thống kê bổ sung cán bộ chủ chốt, nghỉ hưu 22/05/2019 25/05/2019
33 192/TB-TLD Tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa 39, năm học 2019-2020 25/04/2019 05/05/2019
34 1838-CV/BTCTU Đề xuất thực hiện Công văn về đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch, xét thăng hạng năm 2019 19/04/2019 22/04/2019
35 1826-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn tuyển sinh khóa bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, huyện và tương đương năm 2019 17/04/2019 17/04/2019
36 1818-CV/BTCTU Tham mưu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/6/2009 của BCT về Quy chế thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ 16/04/2019 17/04/2019
37 1817-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình đảng viên bỏ sinh hoạt 16/04/2019 17/04/2019
38 1810-CV/BTCTU Đề xuất thực hiện Công văn khảo sát nhu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung 11/04/2019 20/04/2019
39 1689-CV/BTCTU Chủ trì phối hợp với Đảng ủy các xã tham mưu thực hiện Công văn về thông tin, báo cáo và kiến nghị, đề xuất Đề án 1618 25/03/2019 26/03/2019
40 14-CV/BCSĐ Hiệp y bổ nhiệm lại chức vụ VKSND cấp huyện 22/03/2019 30/03/2019
41 117-KH/TU Tham mưu Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức CT-XH trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 19/03/2019 30/09/2019
42 117-KH/TU Tham mưu Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức CT-XH trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 19/03/2019 30/03/2019
43 1666-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Công văn về khảo sát nhu cầu tuyển dụng công chức viên chức năm 2019 14/03/2019 18/03/2019
44 560-TB/HU Tham mưu BTV Huyện ủy thành lập Tổ chỉ đạo giải quyết những việc tồn đọng, vướng mắc của thị trấn Hải Lăng 11/03/2019 29/03/2019
45 26-QĐi/TU Nghiên cứu xây dựng Quy định về tổ chức lễ tang đối với người có công với cách mạng và cán bộ diện BTVHU quản lý 07/03/2019 25/03/2019
46 1656-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quý 1 năm 2019 07/03/2019 15/03/2019
47 1657-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn về rà soát quy hoạch cán bộ năm 2019 07/03/2019 15/04/2019
48 91-KH/ĐU Nghiên cứu tham mưu BTVHU văn bản hướng dẫn cụ thể việc phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình 05/03/2019 20/03/2019
49 105/ĐĐ-MTTQ Tham mưu v/v giới thiệu nhân sự tham gia UBMTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 05/03/2019 10/03/2019
50 97/TTr-CAH Hiệp y quy hoạch BCH Công an huyện 18/02/2019 28/02/2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây