Văn bản theo cơ quan chủ trì: Ban Dân vận Huyện ủy

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
1 LNV BDV Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của BBT Trung ương Đảng khóa XI 08/04/2020 20/04/2020
2 LNV BDV Huyện ủy nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kêt 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 28/02/2020 21/07/2022
3 LNV Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, chỉ đạo LĐLĐ huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU 26/02/2020 10/06/2020
4 LNV Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, chỉ đạo Hội CCB huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu BTV Huyện ủy tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW 26/02/2020 15/05/2020
5 NV Ban Dân vận Huyện ủy nghiên cứu tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10 13/01/2020 21/07/2022
6 154-KH/TU BDV Huyện ủy nghiên cứu tham mưu thực hiện Kế hoạch 154-KH/TU phát động cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2020 và tổng kết cuộc thi giai đoạn 2017-2020 19/12/2019 27/12/2019
7 80-KH/BDVTU BDV Huyện ủy tham mưu thực hiện kế hoạch số 80-KH/BDV tỉnh ủy ngày 11/12/2019 16/12/2019 25/12/2019
8 76-CV/BCĐ26 BDV Huyện ủy tham mưu thực hiện báo cáo tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo năm 2019 01/11/2019 15/11/2019
9 125-KH/TU Tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay" 26/04/2019 10/05/2019
10 13-CV/BTCCT Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Công văn v/v đẩy mạnh tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019 04/04/2019 30/07/2019
11 119-KH/TU Tham mưu Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 101-KL/TW, ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới 26/03/2019 31/05/2019
12 116-KH/TU Tham mưu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của BCTkhóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 19/03/2019 10/04/2019
13 116-KH/TU Tham mưu Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của BCTkhóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 19/03/2019 22/03/2019
14 64-KH/BDVTU Xây dựng Đề cương về Kế hoạch làm việc tại các cơ sở thuộc Ban Dân vận các huyện 26/02/2019 28/02/2019
15 114-KH/TU Chủ trị, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của BCT khóa XI "về hội quần chúng" 23/01/2019 28/02/2019
16 235-BC/BDVTU Nghiên cứu các nội dung theo Báo cáo kết quả khảo sát, xây dựng mô hình dân vận ở cơ sở, đề xuất với cấp huyện để tham mưu Thường trực Huyện ủy 20/12/2018 25/12/2018
17 1267-CV/TU Tham mưu chỉ đạo triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi năm 2019 08/11/2018 25/11/2018
18 467-CV/BDVTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 06/11/2018 15/11/2018
19 103-KH/TU Tham mưu thực hiện Kế hoạch phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019 05/11/2018 10/11/2018
20 57-QĐ/BCĐ Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra công tác tôn giáo tỉnh, Ban Chỉ đạo họp thông qua trước 25/9/2018 17/09/2018 21/09/2018
21 63-KH/TĐTN-TG Chỉ đạo Huyện đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", có sự kiểm tra, đôn đốc 07/09/2018 15/09/2018
22 48-KH/BDVTU Tham mưu Kế hoạch của BTVHU và chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể có kế hoạch cụ thể về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW 08/08/2018 20/08/2018
23 01-HD/BDVTW Liên hệ BDVTU để tham mưu xây dựng Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện NQ HN lần thứ 6 BCHTW khóa XII 18/06/2018 30/06/2018
24 03-TB/BĐHĐA Đôn đốc Huyện đoàn trình Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng công trình thanh niên "Ánh sáng đường quê" năm 2018 12/06/2018 20/06/2018
25 55-CV/BCĐ Tham mưu báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 12/06/2018 20/06/2018
26 403-CV/BDVTU Tham mưu xây dựng Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 05/01/2013 của Ban Bí thư 08/06/2018 19/06/2018
27 88-KH/TU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của BCT khóa VIII về "Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" 11/05/2018 10/07/2018
28 88-KH/TU Tham mưu Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của BCT khóa VIII về "Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" 11/05/2018 18/05/2018
29 87-KH/TU Phối hợp với BTT UBMT huyện xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW về giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể CT-XH 11/05/2018 15/08/2018
30 40-KH/BDVTU-BCSĐUBND BDVHU phối hợp với UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện "Năm dân vận chính quyền - 2018" 23/04/2018 15/05/2018
31 897-CV/TU Tham mưu thực hiện Công văn v/v tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP 11/04/2018 25/04/2018
32 81-KH/TU Tham mưu Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chủ trương của BCT, BBT liên quan đến công tác dân vận ở cấp huyện 04/04/2018 20/04/2018
33 81-KH/TU Tham mưu Công văn chỉ đạo cấp xã thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chủ trương của BCT, BBT liên quan đến công tác dân vận 04/04/2018 09/04/2018
34 53-HD/BCĐ Tham mưu xây dựng Tiêu chí đánh giá hoạt động của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 21/03/2018 10/04/2018
35 75-KH/TU Tham mưu triển khai thực hiện và xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khóa X "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH" 21/02/2018 29/05/2018
36 74-KH/TU Tham mưu Công văn và Báo cáo thực hiện Kế hoạch 74-KH/TU tổng kết 15 năm thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 12/03/2018 09/04/2018
37 21 - CT/TW Chỉ đạo Hội Phụ nữ huyện chủ động tham mưu thực hiện Chỉ thị của BBT về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 02/02/2018 12/02/2018
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay9,458
  • Tháng hiện tại130,897
  • Tổng lượt truy cập7,263,444
plds
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây