STT Số kí hiệu Nội dung công việc Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
251 60-KH/BTCCT Tham mưu thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi Giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2018 tỉnh Quảng Trị 21/05/2018 21/06/2018
252 01-QĐi/UBKTTW Nghiên cứu xây dựng Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy và hướng dẫn cho cấp dưới 16/05/2018 30/05/2018
253 1187-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn v/v tự kiểm tra, rà soát đối với công tác cán bộ 15/05/2018 15/06/2018
254 33-KH/BTCTU Thông báo, tập hợp Danh sách cán bộ nghỉ dưỡng năm 2018 tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh 11/05/2018 14/05/2018
255 450-TB/HU Nghiên cứu đề xuất với HĐND huyện thông qua một số nội dung theo Thông báo Kết luận của BTVHU tại phiên họp ngày 03/5/2018 11/05/2018 30/05/2018
256 87-KH/TU Phối hợp với BTT UBMT huyện xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW về giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể CT-XH 11/05/2018 15/08/2018
257 88-KH/TU Tham mưu Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của BCT khóa VIII về "Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" 11/05/2018 18/05/2018
258 88-KH/TU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của BCT khóa VIII về "Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" 11/05/2018 10/07/2018
259 111-CTHĐ/TU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW , ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 11/05/2018 30/05/2018
260 110-CTHĐ/TU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW , ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới 11/05/2018 30/05/2018
261 945-CV/TU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của BCT khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 11/05/2018 18/05/2018
262 568-CV/BTGTU Đề xuất, giới thiệu cá nhân điển hình đề nghị Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 08/05/2018 14/05/2018
263 17-QC/TGV Tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc TTHU đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa 04/05/2018 20/05/2018
264 10-QĐi/TU Tham mưu ban hành Quy định về việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử 03/05/2018 19/05/2018
265 09-QĐi/TU Tham mưu ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ 03/05/2018 19/05/2018
266 40-KH/BDVTU-BCSĐUBND BDVHU phối hợp với UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện "Năm dân vận chính quyền - 2018" 23/04/2018 15/05/2018
267 03/KH-BCĐ Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018 23/04/2018 05/05/2018
268 1144-CV/BTCTU Tổng hợp báo cáo v/v triển khai nhận xét, đánh giá đối với người tham gia Đề án 1618 14/04/2018 27/04/2018
269 37-CV/BCSĐ Nghiên cứu tham gia ý kiến về Quy chế phối hợp giữa BCS Đảng VKSND tỉnh với BTVHU Hải Lăng về công tác tổ chức cán bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vụ, việc xảy ra tại địa bàn huyện (Đã ban hành Công văn 313-CV/HU, ngày 07/5/2018) 14/04/2018 19/04/2018
270 897-CV/TU Tham mưu thực hiện Công văn v/v tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP 11/04/2018 25/04/2018
271 447-CV/BNCTU Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2018 đối với doanh nghiệp 09/04/2018 12/04/2018
272 1135-CV/BTCTU Tham mưu báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân 06/04/2018 17/04/2018
273 81-KH/TU Tham mưu Công văn chỉ đạo cấp xã thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chủ trương của BCT, BBT liên quan đến công tác dân vận 04/04/2018 09/04/2018
274 81-KH/TU Tham mưu Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chủ trương của BCT, BBT liên quan đến công tác dân vận ở cấp huyện 04/04/2018 20/04/2018
275 132-QĐ/TW Tham mưu hướng dẫn thực hiện Quy định v/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị 02/04/2018 15/04/2018
276 1113-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị khóa IX (Đã ban hành Báo cáo số 225-BC/HU, ngày 06/4/2018-MẬT) 26/03/2018 30/03/2018
277 1114-CV/BTCTU Công văn v/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn năm 2018 thuộc Đề án 165 26/03/2018 30/03/2018
278 53-HD/BCĐ Tham mưu xây dựng Tiêu chí đánh giá hoạt động của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 21/03/2018 10/04/2018
279 1088-CV/BTCTU Xây dựng Báo cáo thống kê số liệu kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình 16/03/2018 23/03/2018
280 531-CV/BTGTU Tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Đã ban hành Báo cáo số 223-BC/HU, ngày 29/3/2018) 14/03/2018 23/03/2018
281 447-CV/UBKTTU Tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (Đã ban hành Báo cáo số 219-BC/HU, ngày 16/3/2018) 12/03/2018 13/03/2018
282 74-KH/TU Tham mưu Công văn và Báo cáo thực hiện Kế hoạch 74-KH/TU tổng kết 15 năm thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 12/03/2018 09/04/2018
283 848-CV/TU Tham mưu Công văn v/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chương trình hành động số 62-CTHĐ/TU (Đã ban hành Công văn số 295-CV/HU, ngày 13/3/2018) 08/03/2018 15/03/2018
284 848-CV/TU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chương trình hành động số 62-CTHĐ/TU 08/03/2018 24/04/2018
285 1073 -CV/BTCTU Công văn về triển khai công tác quy hoạch cán bộ năm 2018 05/03/2018 15/03/2018
286 50 - HD/BTGTU Tham mưu xây dựng Kế hoạch của BTVHU về tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2018 (Đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/HU, ngày 21/3/2018) 02/03/2018 09/03/2018
287 75-KH/TU Tham mưu triển khai thực hiện và xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khóa X "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH" 21/02/2018 29/05/2018
288 22-CT/TW Chủ trì phối hợp với BDVHU tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị của BBT về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) (Đã ban hành Kế hoạch số 75-KH/HU, ngày 20/4/2018) 02/02/2018 12/02/2018
289 21 - CT/TW Chỉ đạo Hội Phụ nữ huyện chủ động tham mưu thực hiện Chỉ thị của BBT về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 02/02/2018 12/02/2018
290 20-CT/TW Tham mưu, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của BBT về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng 02/02/2018 06/02/2018
291 283 - CV/HU Công văn v/v giải quyết một số vấn đề nổi lên nêu tại Báo cáo số 17/BC-BCĐ của Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở huyện 12/01/2018 15/02/2018
292 02 - QC/UBKTTU Xây dựng Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong huyện của Cơ quan UBKT Huyện ủy 18/12/2017 05/01/2018
293 253-CV/HU Tham mưu xây dựng BC sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 24/TW, ngày 03/6/2013 gắn với CTHĐ số 83/TU, CTHĐ số 64/HU về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 26/10/2017 29/05/2018
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay10,522
  • Tháng hiện tại326,351
  • Tổng lượt truy cập6,031,089
plds
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây