STT Số kí hiệu Nội dung công việc Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
201 490-TB/HU Rà soát các tuyến đường chưa được bê tông, nhựa hóa để xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành trước năm 2020 (báo cáo UBND huyện trong tháng 10/2018) 18/09/2018 20/10/2018
202 59-HD/BTGTU Tham mưu xây dựng BC tổng kết 10 năm thực hiện QĐ185/TW của BBT về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TT BDCT huyện... và sơ kết 5 năm thưc hiện QĐ1022/TU về phê duyệt Đề án phát triển TT BDCT cấp huyện giai đoạn 2013-2020 18/09/2018 20/09/2018
203 57-QĐ/BCĐ Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra công tác tôn giáo tỉnh, Ban Chỉ đạo họp thông qua trước 25/9/2018 17/09/2018 21/09/2018
204 63-KH/TĐTN-TG Chỉ đạo Huyện đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", có sự kiểm tra, đôn đốc 07/09/2018 15/09/2018
205 357-CV/HU Xem xét, giải quyết đúng quy định đề nghị của Công ty TNHH MTV An Phú Minh và báo cáo TTHU 06/09/2018 19/09/2018
206 359-CV/HU Chỉ đạo ngành chuyên môn sớm hoàn thành việc cắm mốc theo Đồ án quy hoạch và xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch Đô thị La Vang... 06/09/2018 30/09/2018
207 358-CV/HU Tập trung kiểm tra, rà soát một số lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, xây dựng báo cáo kết quả rà soát gửi BTVHU 06/09/2018 18/09/2018
208 355-CV/HU Xây dựng kế hoạch phân loại, xử lý rác thải 04/09/2018 29/09/2018
209 1361-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng vị trí việc làm Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện 04/09/2018 07/09/2018
210 411/TLD-ĐT Tham mưu thực hiện Công văn khảo sát nhu cầu mở lớp Trung cấp LLCT-HC học ngoài giờ 04/09/2018 15/09/2018
211 659-CV/BTGTU Tham mưu lập danh sách học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2018 30/08/2018 04/09/2018
212 12-TTr/ĐU Tham mưu thực hiện kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Hải Lăng, nhiệm kỳ 2015-2020 30/08/2018 04/09/2018
213 657-CV/BTGTU Tham mưu công văn triển khai tổ chức cho cán bộ theo dõi trực tiếp Hội nghị chuyên đề "Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" và theo dõi, báo cáo 30/08/2018 05/09/2018
214 1347-CV/BTCTU Triển khai thực hiện Công văn chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức, viên chức 28/08/2018 12/09/2018
215 350-CV/HU Rà soát lại diện tích đất rừng của Dự án 661 theo Kết luận số 47/KL-UBND, báo cáo, đề xuất BTVHU hướng giải quyết 20/08/2018 14/09/2018
216 48-KH/BDVTU Tham mưu Kế hoạch của BTVHU và chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể có kế hoạch cụ thể về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW 08/08/2018 20/08/2018
217 638-CV/BTGTU Tham mưu thực hiện Công văn v/v bồi dưỡng lý luận, kiến thức mới cho đối tượng 5 01/08/2018 05/08/2018
218 1308-CV/BTCTU Xây dựng Kế hoạch cụ thể, trình TTHU để triển khai thực hiện Công văn v/v khảo sát tình hình đời sống của đảng viên cao tuổi đảng 01/08/2018 30/08/2018
219 465/SNV-CCVC Tham mưu thực hiện Công văn v/v đăng ký tham gia lớp QLNN ngạch chuyên viên (Lớp 2) 31/07/2018 10/08/2018
220 71/PHQT Tham mưu thực hiện Công văn v/v tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính 31/07/2018 10/08/2018
221 524-CV/UBKTTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 27/07/2018 14/08/2018
222 12-HD/BTCTW Tham mưu Công văn kèm theo thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 20/07/2018 27/07/2018
223 66-KH/BTGTU Tham mưu Công văn chỉ đạo triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2018 đến 2020 11/07/2018 15/07/2018
224 394/SNV-CCVC Tham mưu thực hiện Công văn v/v đăng ký tham gia lớp QLNN chuyên viên chính năm 2018 09/07/2018 13/07/2018
225 92-KH/TU Tham mưu xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng 22/06/2018 26/06/2018
226 1238-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW và Kế hoạch số 84,86-KH/TU 20/06/2018 20/06/2018
227 1231-CV/BTCTU Thông báo, đề xuất đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 165 năm 2019 20/06/2018 20/06/2018
228 1233-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2018 20/06/2018 21/06/2018
229 688/SVHTTDL-VP Trình quy hoạch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2020-2025 18/06/2018 20/06/2018
230 01-HD/BDVTW Liên hệ BDVTU để tham mưu xây dựng Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện NQ HN lần thứ 6 BCHTW khóa XII 18/06/2018 30/06/2018
231 997-CV/TU Chủ trì, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 14/06/2018 20/06/2018
232 10-KH/TW Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 14/06/2018 30/06/2018
233 01/TTr-HĐND Tham mưu trình BTVHU về chủ trương cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 13/06/2018 25/06/2018
234 272/TB-TLD Rà soát, tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 37, năm học 2018-2019 12/06/2018 25/06/2018
235 990-CV/TU Tham mưu, đôn đốc thực hiện Công văn v/v thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư 12/06/2018 20/06/2018
236 55-CV/BCĐ Tham mưu báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 12/06/2018 20/06/2018
237 03-TB/BĐHĐA Đôn đốc Huyện đoàn trình Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng công trình thanh niên "Ánh sáng đường quê" năm 2018 12/06/2018 20/06/2018
238 1216-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn 1216-CV/BTCTU về thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch cán bộ 12/06/2018 20/06/2018
239 328-CV/HU Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo kết quả giám sát của UBKT Tỉnh ủy 12/06/2018 19/06/2018
240 403-CV/BDVTU Tham mưu xây dựng Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 05/01/2013 của Ban Bí thư 08/06/2018 19/06/2018
241 253-CV/HU Tham mưu xây dựng BC sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 29/TW, ngày 04/11/2013 gắn với CTHĐ số 95/TU, CTHĐ số 74/HU về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế 01/06/2018 29/10/2018
242 253-CV/HU Tham mưu xây dựng BC tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 27/TW, ngày 25/7/2008 gắn với CTHĐ số 70/TU về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 01/06/2018 29/06/2018
243 253-CV/HU Tham mưu xây dựng BC sơ kết 5 năm thực hiện CT số 17/TU, ngày 02/7/2013 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới 01/06/2018 29/06/2018
244 253-CV/HU Tham mưu xây dựng BC tổng kết 10 năm thực hiện CT số 24/TW, ngày 04/7/2008 về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới 01/06/2018 29/06/2018
245 293/BC-TCKH Phòng TC-KH tham mưu cho UBND huyện và Báo cáo BTVHU về nội dung liên quan đến HTX Trà Lộc - Hải Xuân 01/06/2018 06/06/2018
246 973-QĐ/TU Tham mưu, đề xuất thực hiện Quyết định 973-QĐ/TU, ngày 25/5/2018 về quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 29/05/2018 05/06/2018
247 18-CT/TU Phối hợp với TT UBMT tham mưu Chỉ thị của BTVHU v/v lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện, NK 2019-2024 29/05/2018 05/06/2018
248 12-QĐi/TU Nghiên cứu xây dựng Quy định một số chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý 25/05/2018 20/06/2018
249 09-QC/TU Nghiên cứu đề xuất thực hiện Quy chế hoạt động của Ban biên tập, Tổ thư ký, Tổ giúp việc Bản tin Tỉnh ủy Quảng Trị 25/05/2018 05/06/2018
250 90-KH/TU Tham mưu, đề xuất thực hiện Kế hoạch thu hồi tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của Đảng ở cấp tỉnh 25/05/2018 30/06/2018
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay10,475
  • Tháng hiện tại326,304
  • Tổng lượt truy cập6,031,042
plds
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây