STT Số kí hiệu Nội dung công việc Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
151 36/SYT-TC Tham mưu văn bản thỏa thuận bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng 24/01/2019 15/02/2019
152 70-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2019 24/01/2019 18/02/2019
153 114-KH/TU Chủ trị, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của BCT khóa XI "về hội quần chúng" 23/01/2019 28/02/2019
154 1576-CV/BTCTU Tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TU ngày 16/5/2018 của BTVTU "về thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị" 15/01/2019 20/02/2019
155 25/TB-PHQT Tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 15/01/2019 25/01/2019
156 569-CV/BNCTU, 178/UBND-NC Phối hợp nghiên cứu tham mưu TTHU trả lời đơn của ông Lê Thuấn 11/01/2019 25/01/2019
157 541-TB/TU Tham mưu thực hiện việc sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo cấp phòng, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy 04/01/2019 30/01/2019
158 108-KH/TU VPHU phối hợp BDVHU, Hội người mù tham mưu xây dựng Kế hoạch tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của BBT TW Đảng khóa VI về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam 26/12/2018 07/01/2019
159 5733/UBND-CN Rà soát QĐ 3775/QĐ-BQP tham mưu, báo cáo nội dung liên quan CV thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 25/12/2018 04/01/2019
160 235-BC/BDVTU Nghiên cứu các nội dung theo Báo cáo kết quả khảo sát, xây dựng mô hình dân vận ở cơ sở, đề xuất với cấp huyện để tham mưu Thường trực Huyện ủy 20/12/2018 25/12/2018
161 65-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 17/12/2018 19/12/2018
162 614/TB-TLD Tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2019 14/12/2018 18/12/2018
163 935/CAH Tham mưu thực hiện Công văn xin chủ trương cho kiêm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã 14/12/2018 17/12/2018
164 728-CV/BTGTU Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) 11/12/2018 20/12/2018
165 1518-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu cho BTVHU tham gia ý kiến việc sắp xếp tổ chức đảng ngành Thuế tỉnh 10/12/2018 13/12/2018
166 2708, 2709, 2710/QĐ-UBND Tổ chức hợp nhất, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự Ban QLDA-ĐTXD và Phát triển quỹ đất, Trung tâm VHTTin-TDTThao, Trung tâm Phát triển CCN và Khuyến công. 10/12/2018 15/12/2018
167 547-CV/BNCTU Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả công tác nội chính và PCTN năm 2018 05/12/2018 09/12/2018
168 1303-CV/TU Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 05/12/2018 10/12/2018
169 106-KH/TU Nghiên cứu tham mưu xây dựng kế hoạch BTV, tổ chức thực hiện 27/11/2018 30/11/2018
170 394-CV/HU Công văn đăng ký nội dung cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2019 22/11/2018 29/11/2018
171 63-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019 22/11/2018 30/11/2018
172 1285-CV/TU Tham mưu thực hiện Công văn triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân năm 2018 20/11/2018 26/11/2018
173 783/KBQT-TCCB Hiệp y bổ nhiệm lại PGĐ Kho bạc nhà nước Hải Lăng 16/11/2018 20/11/2018
174 83-KH/BTGTU Tham mưu thực hiện Kế hoạch điều tra dư luận xã hội năm 2018 14/11/2018 16/11/2018
175 1267-CV/TU Tham mưu chỉ đạo triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi năm 2019 08/11/2018 25/11/2018
176 1472-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2018 08/11/2018 05/12/2018
177 381-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 07/11/2018 14/11/2018
178 381-CV/HU Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 07/11/2018 14/11/2018
179 467-CV/BDVTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 06/11/2018 15/11/2018
180 103-KH/TU Tham mưu thực hiện Kế hoạch phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019 05/11/2018 10/11/2018
181 1460-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 31/10/2018 03/11/2018
182 1458-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019, 2020 31/10/2018 03/11/2018
183 1237-CV/TU Nghiên cứu, hướng dẫn v/v đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm 23/10/2018 01/11/2018
184 695-CV/BTGTU Tham mưu, triển khai đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc đối tượng 4 22/10/2018 25/10/2018
185 1428-CV/BTCTU Có Công văn gửi đảng ủy, các ban đảng, VPHU tham gia. BTC chủ trì, tổng hợp, lấy lại ý kiến các ban đảng. 19/10/2018 25/10/2018
186 1230-CV/TU Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết các chủ trương, chính sách phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân 17/10/2018 21/10/2018
187 992/SYT-TC Hiệp y quy hoạch vào Sở Y tế 12/10/2018 25/10/2018
188 1416-CV/BTCTU Khẩn trương tham mưu báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC năm 2019 06/10/2018 10/10/2018
189 26-TTr/ĐU Tham mưu trình phương án nhân sự 03/10/2018 10/10/2018
190 16-HD/BTCTW Tham mưu thực hiện Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 03/10/2018 15/10/2018
191 675-CV/TGV94 Tham mưu xây dựng báo cáo tình hình hoạt động Tổ giúp việc 94 cấp huyện 01/10/2018 04/10/2018
192 363-CV/HU Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện CTHĐ số 131 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 27/09/2018 14/10/2018
193 605/SNV-CCVC Tham mưu xây dựng báo cáo tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 27/09/2018 27/09/2018
194 40-KH/UBH Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ V, NK 2019-2024 25/09/2018 20/10/2018
195 1395-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của BCT 24/09/2018 25/09/2018
196 07-QĐi/TW Nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm 21/09/2018 10/10/2018
197 490-TB/HU Tiếp tục củng cố hồ sơ liên quan hộ ông VNH, hoàn thành trước 20/9/2018 để đề xuất phương án giải quyết về GPMB, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu ẩm thực 18/09/2018 19/09/2018
198 490-TB/HU Rà soát sử dụng Nhà văn hóa khóm 6, đề xuất phương án cho các tổ chức, cá nhân thuê đất, cùng với hồ Tả Vệ để tạo điểm nhấn về dịch vụ, vui chơi, giải trí 18/09/2018 29/09/2018
199 490-TB/HU Tham mưu xây dựng Đề án thành lập Đội quy tắc quản lý đô thị thị trấn Hải Lăng 18/09/2018 20/10/2018
200 490-TB/HU Kịp thời tham mưu xây dựng Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn trình UBND huyện để giao cho Phòng Tư pháp phối hợp Phòng KT-HT thẩm định để ban hành trong tháng 9/2018 18/09/2018 20/09/2018
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay10,433
  • Tháng hiện tại326,262
  • Tổng lượt truy cập6,031,000
plds
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây