STT Số kí hiệu Nội dung công việc Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
101 28-QĐ/TU Nghiên cứu tham mưu xây dựng Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là UV BTVHU, UV BCH Đảng bộ huyện, cán bộ thuộc diện BTVHU quản lý 03/05/2019 20/05/2019
102 11-QC/TU Nghiên cứu tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XV, NK 2015-2020 (Điều chỉnh theo QĐ168-QĐ/TW, ngày 28/12/2018 của BBT v/v ban hành Quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy) 03/05/2019 15/05/2019
103 452-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của BTVTU 03/05/2019 19/05/2019
104 811-CV/BTGTU Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW và Kết luận 29-KL/TW 26/04/2019 04/05/2019
105 125-KH/TU Tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay" 26/04/2019 10/05/2019
106 807-CV/BTGTU Tham mưu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của BBT "về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa" 25/04/2019 03/05/2019
107 192/TB-TLD Tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa 39, năm học 2019-2020 25/04/2019 05/05/2019
108 804-CV/BTGTU Tham mưu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của BCT về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 19/04/2019 26/04/2019
109 1838-CV/BTCTU Đề xuất thực hiện Công văn về đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch, xét thăng hạng năm 2019 19/04/2019 22/04/2019
110 1826-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn tuyển sinh khóa bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, huyện và tương đương năm 2019 17/04/2019 17/04/2019
111 1460-CV/TU Tham mưu BTVHU chỉ đạo thực hiện Công văn v/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư 17/04/2019 25/04/2019
112 1817-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình đảng viên bỏ sinh hoạt 16/04/2019 17/04/2019
113 1818-CV/BTCTU Tham mưu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/6/2009 của BCT về Quy chế thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ 16/04/2019 17/04/2019
114 79-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) 11/04/2019 19/04/2019
115 14-KH/TW Nghiên cứu tham mưu thực hiện KH của BBT thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của BCT khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới 11/04/2019 20/04/2019
116 1810-CV/BTCTU Đề xuất thực hiện Công văn khảo sát nhu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung 11/04/2019 20/04/2019
117 800-CV/BTGTU Đề xuất tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 11/04/2019 17/04/2019
118 122-KH/TU Tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết và biểu dương điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 11/04/2019 17/04/2019
119 13-CV/BTCCT Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Công văn v/v đẩy mạnh tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019 04/04/2019 30/07/2019
120 77-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019) 04/04/2019 10/04/2019
121 78-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 04/04/2019 15/04/2019
122 121-KH/TU Tham mưu Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 04/04/2019 15/04/2019
123 75-HD/BTGTU Tham mưu thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 26/03/2019 05/04/2019
124 119-KH/TU Tham mưu Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 101-KL/TW, ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới 26/03/2019 31/05/2019
125 1689-CV/BTCTU Chủ trì phối hợp với Đảng ủy các xã tham mưu thực hiện Công văn về thông tin, báo cáo và kiến nghị, đề xuất Đề án 1618 25/03/2019 26/03/2019
126 14-CV/BCSĐ Hiệp y bổ nhiệm lại chức vụ VKSND cấp huyện 22/03/2019 30/03/2019
127 109-BC/ĐU Kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo BC việc chỉ đạo xử lý các hộ vi phạm ở xã Hải Hòa 20/03/2019 30/03/2019
128 116-KH/TU Tham mưu Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của BCTkhóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 19/03/2019 22/03/2019
129 116-KH/TU Tham mưu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của BCTkhóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 19/03/2019 10/04/2019
130 117-KH/TU Tham mưu Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức CT-XH trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 19/03/2019 30/03/2019
131 117-KH/TU Tham mưu Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức CT-XH trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 19/03/2019 30/09/2019
132 1666-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Công văn về khảo sát nhu cầu tuyển dụng công chức viên chức năm 2019 14/03/2019 18/03/2019
133 976-CV/BTGTU Tham mưu Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 13/03/2019 18/03/2019
134 74-HD/BTGTU Tham mưu văn bản của BTVHU giao UBND huyện tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, (qua BTG) bằng văn bản 11/03/2019 20/03/2019
135 560-TB/HU Tham mưu BTV Huyện ủy thành lập Tổ chỉ đạo giải quyết những việc tồn đọng, vướng mắc của thị trấn Hải Lăng 11/03/2019 29/03/2019
136 560-TB/HU Khẩn trương chỉ đạo thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp để đảm bảo việc sinh hoạt đảng của đảng viên hiện đang làm việc ở các công ty tại Cụm Công nghiệp 11/03/2019 31/05/2019
137 560-TB/HU Tham mưu UBND huyện phương án bố trí cán bộ làm công tác địa chính ở thị trấn 11/03/2019 29/03/2019
138 560-TB/HU Nghiên cứu tham mưu UBND huyện thành lập đội quản lý đô thị, đồng thời xây dựng quy tắc quản lý đô thị 11/03/2019 29/04/2019
139 560-TB/HU Làm việc về các nội dung liên quan đến trường học để tham mưu UBND huyện phương án giải quyết 11/03/2019 29/03/2019
140 1657-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn về rà soát quy hoạch cán bộ năm 2019 07/03/2019 15/04/2019
141 1656-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quý 1 năm 2019 07/03/2019 15/03/2019
142 26-QĐi/TU Nghiên cứu xây dựng Quy định về tổ chức lễ tang đối với người có công với cách mạng và cán bộ diện BTVHU quản lý 07/03/2019 25/03/2019
143 105/ĐĐ-MTTQ Tham mưu v/v giới thiệu nhân sự tham gia UBMTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 05/03/2019 10/03/2019
144 91-KH/ĐU Nghiên cứu tham mưu BTVHU văn bản hướng dẫn cụ thể việc phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình 05/03/2019 20/03/2019
145 64-KH/BDVTU Xây dựng Đề cương về Kế hoạch làm việc tại các cơ sở thuộc Ban Dân vận các huyện 26/02/2019 28/02/2019
146 1637-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu y kiến tham gia Hướng dẫn một số nôi dung cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên 18/02/2019 20/02/2019
147 97/TTr-CAH Hiệp y quy hoạch BCH Công an huyện 18/02/2019 28/02/2019
148 420-CV/HU Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của nhóm hộ ở Long Hưng, Hải Phú 29/01/2019 11/02/2019
149 71-HD/BTGTU Tham mưu Hướng dẫn, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 28/01/2019 15/02/2019
150 03/TTr-BTXH Nghiên cứu tham mưu BTV về Tờ trình tổ chức Đại hội đại biểu Hội người khuyết tật-nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội huyện lần thứ I NK 2019-2024 28/01/2019 15/02/2019
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập102
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm77
  • Hôm nay10,387
  • Tháng hiện tại326,216
  • Tổng lượt truy cập6,030,954
plds
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây