STT Số kí hiệu Nội dung công việc Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
51 1747-CV/TU Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của BCT về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay" (MẬT) 10/09/2019 24/09/2019
52 509-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của BCT "về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy" 06/09/2019 24/09/2019
53 2055-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu nội dung tham gia dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28 -CT/TW của BBT "về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng" 30/08/2019 03/09/2019
54 506-CV/HU Triển khai thực hiện Công văn chỉ đạo tình hình liên quan hoạt động tôn giáo của ông LCK tại xã Hải Thượng (MẬT) 29/08/2019 14/09/2019
55 2048-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu đề xuất BTVHU thực hiện Công văn v/v báo cáo chọn đơn vị đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 27/08/2019 28/09/2019
56 912-CV/BTGTU Phối hợp đề xuất danh sách học viên lớp bối dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2019 21/08/2019 23/08/2019
57 503-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 145-KH/TU của BTVTU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của BBT về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 19/08/2019 28/08/2019
58 202-QĐ/TW Nghiên cứu bổ sung "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, BTV, TT cấp ủy cấp huyện" đưa vào Quy chế làm việc 19/08/2019 30/08/2019
59 146-KH/TU Tham mưu thực hiện Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của BCT "về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới" (MẬT) 16/08/2019 30/08/2019
60 1003-CV/BTGTU Đề xuất thực hiện Công văn triệu tập học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2019 14/08/2019 15/08/2019
61 141-KH/TU Tham mưu KH thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của BCT về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 13/08/2019 23/08/2019
62 33-QĐ/TU Tham mưu Quy định về trách nhiệm của đ/c Bí thư Huyện ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân 13/08/2019 30/08/2019
63 499-CV/HU Tham mưu xây dựng Báo cáo tự giám sát thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU của BTVTU 12/08/2019 15/08/2019
64 500-CV/HU Tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội 12/08/2019 14/08/2019
65 495-CV/HU Xây dựng báo cáo theo phát biểu chỉ đạo của đ/c Bí thư Tỉnh ủy 09/08/2019 04/09/2019
66 79-TB/TĐTN-TCKT Giao BTCHU chủ trì xây dựng nội dung việc triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của BBT 06/08/2019 19/08/2019
67 79-TB/TĐTN-TCKT Giao BTGHU chủ trì xây dựng nội dung thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 06/08/2019 19/08/2019
68 79-TB/TĐTN-TCKT Giao VPHU chủ trì biên tập 2 nội dung giám sát thành văn bản làm việc với BTV Tỉnh đoàn 06/08/2019 19/08/2019
69 2015-CV/BTCTU Phối phợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Công văn về nghỉ dưỡng năm 2019 05/08/2019 07/08/2019
70 493-CV/HU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 05/08/2019 11/08/2019
71 494-CV/HU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết sô 49-NQ/TW của BCT về Chiến lược Cái cách tư pháp đến năm 2020 05/08/2019 11/08/2019
72 653-CV/BNCTU Chủ trì, phối hợp với VPHU tham mưu báo cáo kết quả hoạt động 3 năm của Tổ nội chính, PCTN và CCTP các huyện, thị, thành ủy 30/07/2019 10/08/2019
73 490-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 159-CTHĐ/TU của BTVTU 26/07/2019 09/08/2019
74 491-CV/TU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 138-KH/TU của Tỉnh ủy 26/07/2019 14/08/2019
75 435/SNV-XDCQ&CTTN Nghiên cứu đề xuất cho TTHU thực hiện CV v/v lấy ý kiến tham gia về bố trí số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo quy định Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 18/07/2019 20/07/2019
76 1633-CV/TU Tham mưu báo cáo rà soát, kết quả thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của TT, BTVTU 6 tháng đầu năm 2019 12/07/2019 18/07/2019
77 1631-CV/TU Tham mưu triển khai Công văn v/v tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng 12/07/2019 19/07/2019
78 04-HD/BNCTU Chủ trị, phối hợp VPHU nghiên cứu tham mưu đề xuất thực hiện Hướng dẫn thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị 05/07/2019 08/07/2019
79 01-HD/BCĐ Nghiên cứu tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 05/07/2019 08/07/2019
80 29-QĐ/TU Nghiên cứu tham mưu đề xuất Quy định về chế độ dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đối với BT, PBT, UVBTVHU và UVBCH Đảng bộ huyện 27/06/2019 05/07/2019
81 132-KH/TU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện CT35TW ngày 26/5/2014 của BCT về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo" 27/06/2019 02/07/2019
82 951-CV/BTCTU Tham mưu đề xuất thực hiện Công văn về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hàng năm cho các chức danh lãnh đạo, quản lý 27/06/2019 27/06/2019
83 1560-CV/TU Tham mưu văn bản chỉ đạo v/v thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của BBT về kết quả tự kiểm tra, rà soát việc thực thực hiện công tác cán bộ 19/06/2019 25/06/2019
84 1560-CV/TU Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của BBT về kết quả tự kiểm tra, rà soát việc thực thực hiện công tác cán bộ 19/06/2019 25/07/2019
85 1939-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ 19/06/2019 20/06/2019
86 476-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông 17/06/2019 04/07/2019
87 25-CT/TU Tham mưu BTVHU xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông 13/06/2019 01/07/2019
88 1902-CV/BTCTU Tham mưu xây dưng Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2019 03/06/2019 07/06/2019
89 176-KL/TU Nghiên cứu tham mưu BTV kế hoạch tuyên truyền, xây dựng chương trình thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ , đảng viên" 03/06/2019 15/06/2019
90 80-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu, đề xuất thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã 28/05/2019 05/06/2019
91 466-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của BCT khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" 27/05/2019 19/06/2019
92 788/SNN-TCCB Tham mưu BTVHU tham gia ý kiến bổ nhiệm cán bộ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 24/05/2019 30/05/2019
93 48-KL/TW Rà soát, báo cáo việc thực hiện Kết luận của BBT về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo TBKL số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của BCT 23/05/2019 30/05/2019
94 845-CV/BTGTU Tham mưu thực hiện Công văn đề nghị thống kê bổ sung cán bộ chủ chốt, nghỉ hưu 22/05/2019 25/05/2019
95 1888-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn về đăng ký dự tuyển các khóa bồi dưỡng trung hạn năm 2019 22/05/2019 25/05/2019
96 126-KH/TU Tham mưu thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) 13/05/2019 15/05/2019
97 460-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 147-CTHĐ/TU của BTVTU 13/05/2019 19/05/2019
98 826-CV/BTGTU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Công văn v/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ 2 09/05/2019 15/05/2019
99 819-CV/BTGTU Tham mưu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội 04/05/2019 15/05/2019
100 24-CT/TU Tham mưu Kế hoạch quán triệt Chỉ thị của BTVTU v/v tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên 04/05/2019 15/05/2019
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay10,302
  • Tháng hiện tại326,131
  • Tổng lượt truy cập6,030,869
plds
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây