Trạng thái: DANH SÁCH CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
151 1395-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của BCT Ban Tổ chức Huyện ủy 24/09/2018 25/09/2018
152 40-KH/UBH Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ V, NK 2019-2024 Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy 25/09/2018 20/10/2018
153 07-QĐi/TW Nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm UB Kiểm tra Huyện ủy 21/09/2018 10/10/2018
154 59-HD/BTGTU Tham mưu xây dựng BC tổng kết 10 năm thực hiện QĐ185/TW của BBT về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TT BDCT huyện... và sơ kết 5 năm thưc hiện QĐ1022/TU về phê duyệt Đề án phát triển TT BDCT cấp huyện giai đoạn 2013-2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 18/09/2018 20/09/2018
155 490-TB/HU Rà soát các tuyến đường chưa được bê tông, nhựa hóa để xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành trước năm 2020 (báo cáo UBND huyện trong tháng 10/2018) Đảng ủy, UBND thị trấn Hải Lăng 18/09/2018 20/10/2018
156 490-TB/HU Kịp thời tham mưu xây dựng Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn trình UBND huyện để giao cho Phòng Tư pháp phối hợp Phòng KT-HT thẩm định để ban hành trong tháng 9/2018 Đảng ủy, UBND thị trấn Hải Lăng 18/09/2018 20/09/2018
157 490-TB/HU Tham mưu xây dựng Đề án thành lập Đội quy tắc quản lý đô thị thị trấn Hải Lăng Phòng KT-HT, UBND thị trấn Hải Lăng 18/09/2018 20/10/2018
158 490-TB/HU Rà soát sử dụng Nhà văn hóa khóm 6, đề xuất phương án cho các tổ chức, cá nhân thuê đất, cùng với hồ Tả Vệ để tạo điểm nhấn về dịch vụ, vui chơi, giải trí UBND huyện 18/09/2018 29/09/2018
159 490-TB/HU Tiếp tục củng cố hồ sơ liên quan hộ ông VNH, hoàn thành trước 20/9/2018 để đề xuất phương án giải quyết về GPMB, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu ẩm thực UBND huyện 18/09/2018 19/09/2018
160 57-QĐ/BCĐ Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra công tác tôn giáo tỉnh, Ban Chỉ đạo họp thông qua trước 25/9/2018 Ban Dân vận Huyện ủy 17/09/2018 21/09/2018
161 63-KH/TĐTN-TG Chỉ đạo Huyện đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", có sự kiểm tra, đôn đốc Ban Dân vận Huyện ủy 07/09/2018 15/09/2018
162 358-CV/HU Tập trung kiểm tra, rà soát một số lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, xây dựng báo cáo kết quả rà soát gửi BTVHU UBND huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy 06/09/2018 18/09/2018
163 359-CV/HU Chỉ đạo ngành chuyên môn sớm hoàn thành việc cắm mốc theo Đồ án quy hoạch và xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch Đô thị La Vang... UBND huyện 06/09/2018 30/09/2018
164 411/TLD-ĐT Tham mưu thực hiện Công văn khảo sát nhu cầu mở lớp Trung cấp LLCT-HC học ngoài giờ Ban Tổ chức Huyện ủy 04/09/2018 15/09/2018
165 1361-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng vị trí việc làm Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện Ban Tổ chức Huyện ủy 04/09/2018 07/09/2018
166 355-CV/HU Xây dựng kế hoạch phân loại, xử lý rác thải UBND huyện, Hội LHPN huyện 04/09/2018 29/09/2018
167 657-CV/BTGTU Tham mưu công văn triển khai tổ chức cho cán bộ theo dõi trực tiếp Hội nghị chuyên đề "Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" và theo dõi, báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy 30/08/2018 05/09/2018
168 12-TTr/ĐU Tham mưu thực hiện kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Hải Lăng, nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Tổ chức Huyện ủy 30/08/2018 04/09/2018
169 659-CV/BTGTU Tham mưu lập danh sách học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2018 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 30/08/2018 04/09/2018
170 1347-CV/BTCTU Triển khai thực hiện Công văn chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức, viên chức Ban Tổ chức Huyện ủy 28/08/2018 12/09/2018
171 350-CV/HU Rà soát lại diện tích đất rừng của Dự án 661 theo Kết luận số 47/KL-UBND, báo cáo, đề xuất BTVHU hướng giải quyết UBND huyện 20/08/2018 14/09/2018
172 48-KH/BDVTU Tham mưu Kế hoạch của BTVHU và chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể có kế hoạch cụ thể về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW Ban Dân vận Huyện ủy 08/08/2018 20/08/2018
173 1308-CV/BTCTU Xây dựng Kế hoạch cụ thể, trình TTHU để triển khai thực hiện Công văn v/v khảo sát tình hình đời sống của đảng viên cao tuổi đảng Ban Tổ chức Huyện ủy 01/08/2018 30/08/2018
174 638-CV/BTGTU Tham mưu thực hiện Công văn v/v bồi dưỡng lý luận, kiến thức mới cho đối tượng 5 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 01/08/2018 05/08/2018
175 71/PHQT Tham mưu thực hiện Công văn v/v tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính Ban Tổ chức Huyện ủy 31/07/2018 10/08/2018
176 465/SNV-CCVC Tham mưu thực hiện Công văn v/v đăng ký tham gia lớp QLNN ngạch chuyên viên (Lớp 2) Ban Tổ chức Huyện ủy 31/07/2018 10/08/2018
177 524-CV/UBKTTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng UB Kiểm tra Huyện ủy 27/07/2018 14/08/2018
178 12-HD/BTCTW Tham mưu Công văn kèm theo thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy 20/07/2018 27/07/2018
179 66-KH/BTGTU Tham mưu Công văn chỉ đạo triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2018 đến 2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 11/07/2018 15/07/2018
180 394/SNV-CCVC Tham mưu thực hiện Công văn v/v đăng ký tham gia lớp QLNN chuyên viên chính năm 2018 Ban Tổ chức Huyện ủy 09/07/2018 13/07/2018
181 92-KH/TU Tham mưu xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 22/06/2018 26/06/2018
182 1231-CV/BTCTU Thông báo, đề xuất đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 165 năm 2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 20/06/2018 20/06/2018
183 1233-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2018 Ban Tổ chức Huyện ủy 20/06/2018 21/06/2018
184 1238-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW và Kế hoạch số 84,86-KH/TU Ban Tổ chức Huyện ủy 20/06/2018 20/06/2018
185 01-HD/BDVTW Liên hệ BDVTU để tham mưu xây dựng Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện NQ HN lần thứ 6 BCHTW khóa XII Ban Dân vận Huyện ủy 18/06/2018 30/06/2018
186 688/SVHTTDL-VP Trình quy hoạch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2020-2025 Ban Tổ chức Huyện ủy 18/06/2018 20/06/2018
187 10-KH/TW Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Ban Tổ chức Huyện ủy 14/06/2018 30/06/2018
188 997-CV/TU Chủ trì, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Văn phòng Huyện ủy 14/06/2018 20/06/2018
189 01/TTr-HĐND Tham mưu trình BTVHU về chủ trương cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 Ban Tổ chức Huyện ủy 13/06/2018 25/06/2018
190 328-CV/HU Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo kết quả giám sát của UBKT Tỉnh ủy UB Kiểm tra Huyện ủy 12/06/2018 19/06/2018
191 1216-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn 1216-CV/BTCTU về thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy 12/06/2018 20/06/2018
192 03-TB/BĐHĐA Đôn đốc Huyện đoàn trình Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng công trình thanh niên "Ánh sáng đường quê" năm 2018 Ban Dân vận Huyện ủy 12/06/2018 20/06/2018
193 55-CV/BCĐ Tham mưu báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 Ban Dân vận Huyện ủy 12/06/2018 20/06/2018
194 990-CV/TU Tham mưu, đôn đốc thực hiện Công văn v/v thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Ban Tuyên giáo Huyện ủy 12/06/2018 20/06/2018
195 272/TB-TLD Rà soát, tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 37, năm học 2018-2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 12/06/2018 25/06/2018
196 403-CV/BDVTU Tham mưu xây dựng Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 05/01/2013 của Ban Bí thư Ban Dân vận Huyện ủy 08/06/2018 19/06/2018
197 293/BC-TCKH Phòng TC-KH tham mưu cho UBND huyện và Báo cáo BTVHU về nội dung liên quan đến HTX Trà Lộc - Hải Xuân UBND huyện 01/06/2018 06/06/2018
198 253-CV/HU Tham mưu xây dựng BC tổng kết 10 năm thực hiện CT số 24/TW, ngày 04/7/2008 về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới UBND huyện, Hội LHPN huyện 01/06/2018 29/06/2018
199 253-CV/HU Tham mưu xây dựng BC sơ kết 5 năm thực hiện CT số 17/TU, ngày 02/7/2013 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới UBND huyện, Hội LHPN huyện 01/06/2018 29/06/2018
200 253-CV/HU Tham mưu xây dựng BC tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 27/TW, ngày 25/7/2008 gắn với CTHĐ số 70/TU về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước UBND huyện, Hội LHPN huyện 01/06/2018 29/06/2018
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay10,429
  • Tháng hiện tại326,258
  • Tổng lượt truy cập6,030,996
plds
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây