Trạng thái: DANH SÁCH CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
101 105/ĐĐ-MTTQ Tham mưu v/v giới thiệu nhân sự tham gia UBMTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 Ban Tổ chức Huyện ủy 05/03/2019 10/03/2019
102 64-KH/BDVTU Xây dựng Đề cương về Kế hoạch làm việc tại các cơ sở thuộc Ban Dân vận các huyện Ban Dân vận Huyện ủy 26/02/2019 28/02/2019
103 03/TTr-BTXH Nghiên cứu tham mưu BTV về Tờ trình tổ chức Đại hội đại biểu Hội người khuyết tật-nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội huyện lần thứ I NK 2019-2024 BTCHU, BDVHU, VPHU 28/01/2019 15/02/2019
104 97/TTr-CAH Hiệp y quy hoạch BCH Công an huyện Ban Tổ chức Huyện ủy 18/02/2019 28/02/2019
105 1637-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu y kiến tham gia Hướng dẫn một số nôi dung cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên Ban Tổ chức Huyện ủy 18/02/2019 20/02/2019
106 420-CV/HU Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của nhóm hộ ở Long Hưng, Hải Phú UBND huyện 29/01/2019 11/02/2019
107 71-HD/BTGTU Tham mưu Hướng dẫn, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 28/01/2019 15/02/2019
108 70-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 24/01/2019 18/02/2019
109 36/SYT-TC Tham mưu văn bản thỏa thuận bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng Ban Tổ chức Huyện ủy 24/01/2019 15/02/2019
110 114-KH/TU Chủ trị, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của BCT khóa XI "về hội quần chúng" Ban Dân vận Huyện ủy 23/01/2019 28/02/2019
111 25/TB-PHQT Tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị Ban Tổ chức Huyện ủy 15/01/2019 25/01/2019
112 1576-CV/BTCTU Tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TU ngày 16/5/2018 của BTVTU "về thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị" Ban Tổ chức Huyện ủy 15/01/2019 20/02/2019
113 569-CV/BNCTU, 178/UBND-NC Phối hợp nghiên cứu tham mưu TTHU trả lời đơn của ông Lê Thuấn Ban Tổ chức Huyện ủy 11/01/2019 25/01/2019
114 541-TB/TU Tham mưu thực hiện việc sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo cấp phòng, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy Ban Tổ chức Huyện ủy 04/01/2019 30/01/2019
115 108-KH/TU VPHU phối hợp BDVHU, Hội người mù tham mưu xây dựng Kế hoạch tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của BBT TW Đảng khóa VI về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam Văn phòng Huyện ủy 26/12/2018 07/01/2019
116 5733/UBND-CN Rà soát QĐ 3775/QĐ-BQP tham mưu, báo cáo nội dung liên quan CV thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 Văn phòng Huyện ủy 25/12/2018 04/01/2019
117 235-BC/BDVTU Nghiên cứu các nội dung theo Báo cáo kết quả khảo sát, xây dựng mô hình dân vận ở cơ sở, đề xuất với cấp huyện để tham mưu Thường trực Huyện ủy Ban Dân vận Huyện ủy 20/12/2018 25/12/2018
118 65-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Ban Tuyên giáo Huyện ủy 17/12/2018 19/12/2018
119 935/CAH Tham mưu thực hiện Công văn xin chủ trương cho kiêm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Ban Tổ chức Huyện ủy 14/12/2018 17/12/2018
120 614/TB-TLD Tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 14/12/2018 18/12/2018
121 728-CV/BTGTU Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) Ban Tuyên giáo Huyện ủy 11/12/2018 20/12/2018
122 2708, 2709, 2710/QĐ-UBND Tổ chức hợp nhất, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự Ban QLDA-ĐTXD và Phát triển quỹ đất, Trung tâm VHTTin-TDTThao, Trung tâm Phát triển CCN và Khuyến công. UBND huyện 10/12/2018 15/12/2018
123 1518-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu cho BTVHU tham gia ý kiến việc sắp xếp tổ chức đảng ngành Thuế tỉnh Ban Tổ chức Huyện ủy 10/12/2018 13/12/2018
124 1303-CV/TU Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 Văn phòng Huyện ủy 05/12/2018 10/12/2018
125 547-CV/BNCTU Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả công tác nội chính và PCTN năm 2018 Văn phòng Huyện ủy 05/12/2018 09/12/2018
126 106-KH/TU Nghiên cứu tham mưu xây dựng kế hoạch BTV, tổ chức thực hiện Ban Tuyên giáo Huyện ủy 27/11/2018 30/11/2018
127 63-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 22/11/2018 30/11/2018
128 394-CV/HU Công văn đăng ký nội dung cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2019 Các ban đảng; UBMT và các đoàn thể huyện 22/11/2018 29/11/2018
129 1285-CV/TU Tham mưu thực hiện Công văn triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân năm 2018 Ban Tổ chức Huyện ủy 20/11/2018 26/11/2018
130 83-KH/BTGTU Tham mưu thực hiện Kế hoạch điều tra dư luận xã hội năm 2018 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 14/11/2018 16/11/2018
131 783/KBQT-TCCB Hiệp y bổ nhiệm lại PGĐ Kho bạc nhà nước Hải Lăng Ban Tổ chức Huyện ủy 16/11/2018 20/11/2018
132 1472-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2018 Ban Tổ chức Huyện ủy 08/11/2018 05/12/2018
133 1267-CV/TU Tham mưu chỉ đạo triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi năm 2019 Ban Dân vận Huyện ủy 08/11/2018 25/11/2018
134 381-CV/HU Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Ban Tổ chức Huyện ủy 07/11/2018 14/11/2018
135 381-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội UBND huyện 07/11/2018 14/11/2018
136 467-CV/BDVTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Ban Dân vận Huyện ủy 06/11/2018 15/11/2018
137 103-KH/TU Tham mưu thực hiện Kế hoạch phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019 Ban Dân vận Huyện ủy 05/11/2018 10/11/2018
138 1458-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019, 2020 Ban Tổ chức Huyện ủy 31/10/2018 03/11/2018
139 1460-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Ban Tổ chức Huyện ủy 31/10/2018 03/11/2018
140 1237-CV/TU Nghiên cứu, hướng dẫn v/v đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm Ban Tổ chức Huyện ủy 23/10/2018 01/11/2018
141 695-CV/BTGTU Tham mưu, triển khai đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc đối tượng 4 Ban Tổ chức Huyện ủy 22/10/2018 25/10/2018
142 1428-CV/BTCTU Có Công văn gửi đảng ủy, các ban đảng, VPHU tham gia. BTC chủ trì, tổng hợp, lấy lại ý kiến các ban đảng. Ban Tổ chức Huyện ủy 19/10/2018 25/10/2018
143 1230-CV/TU Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết các chủ trương, chính sách phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân Ban Tổ chức Huyện ủy 17/10/2018 21/10/2018
144 992/SYT-TC Hiệp y quy hoạch vào Sở Y tế Ban Tổ chức Huyện ủy 12/10/2018 25/10/2018
145 1416-CV/BTCTU Khẩn trương tham mưu báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC năm 2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 06/10/2018 10/10/2018
146 16-HD/BTCTW Tham mưu thực hiện Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Ban Tổ chức Huyện ủy 03/10/2018 15/10/2018
147 26-TTr/ĐU Tham mưu trình phương án nhân sự Ban Tổ chức Huyện ủy 03/10/2018 10/10/2018
148 675-CV/TGV94 Tham mưu xây dựng báo cáo tình hình hoạt động Tổ giúp việc 94 cấp huyện Ban Tuyên giáo Huyện ủy 01/10/2018 04/10/2018
149 605/SNV-CCVC Tham mưu xây dựng báo cáo tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm BDCT huyện 27/09/2018 27/09/2018
150 363-CV/HU Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện CTHĐ số 131 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy UBND huyện 27/09/2018 14/10/2018
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay8,865
  • Tháng hiện tại324,694
  • Tổng lượt truy cập6,029,432
plds
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây