Trạng thái: DANH SÁCH CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
51 788/SNN-TCCB Tham mưu BTVHU tham gia ý kiến bổ nhiệm cán bộ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban Tổ chức Huyện ủy 24/05/2019 30/05/2019
52 48-KL/TW Rà soát, báo cáo việc thực hiện Kết luận của BBT về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo TBKL số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của BCT Ban Tổ chức Huyện ủy 23/05/2019 30/05/2019
53 1888-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn về đăng ký dự tuyển các khóa bồi dưỡng trung hạn năm 2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 22/05/2019 25/05/2019
54 845-CV/BTGTU Tham mưu thực hiện Công văn đề nghị thống kê bổ sung cán bộ chủ chốt, nghỉ hưu Ban Tổ chức Huyện ủy 22/05/2019 25/05/2019
55 460-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 147-CTHĐ/TU của BTVTU UBND huyện 13/05/2019 19/05/2019
56 126-KH/TU Tham mưu thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) Ban Tuyên giáo Huyện ủy 13/05/2019 15/05/2019
57 826-CV/BTGTU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Công văn v/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ 2 BTGHU + Trung tâm VHTT-TDTT 09/05/2019 15/05/2019
58 24-CT/TU Tham mưu Kế hoạch quán triệt Chỉ thị của BTVTU v/v tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy 04/05/2019 15/05/2019
59 819-CV/BTGTU Tham mưu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Huyện ủy 04/05/2019 15/05/2019
60 28-QĐ/TU Nghiên cứu tham mưu xây dựng Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là UV BTVHU, UV BCH Đảng bộ huyện, cán bộ thuộc diện BTVHU quản lý UBKTHU + BTCHU 03/05/2019 20/05/2019
61 125-KH/TU Tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay" Ban Dân vận Huyện ủy 26/04/2019 10/05/2019
62 811-CV/BTGTU Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW và Kết luận 29-KL/TW Ban Tuyên giáo Huyện ủy 26/04/2019 04/05/2019
63 192/TB-TLD Tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa 39, năm học 2019-2020 Ban Tổ chức Huyện ủy 25/04/2019 05/05/2019
64 807-CV/BTGTU Tham mưu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của BBT "về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa" Ban Tuyên giáo Huyện ủy 25/04/2019 03/05/2019
65 1838-CV/BTCTU Đề xuất thực hiện Công văn về đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch, xét thăng hạng năm 2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 19/04/2019 22/04/2019
66 804-CV/BTGTU Tham mưu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của BCT về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 19/04/2019 26/04/2019
67 1460-CV/TU Tham mưu BTVHU chỉ đạo thực hiện Công văn v/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Ban Tuyên giáo Huyện ủy 17/04/2019 25/04/2019
68 1826-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn tuyển sinh khóa bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, huyện và tương đương năm 2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 17/04/2019 17/04/2019
69 1818-CV/BTCTU Tham mưu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/6/2009 của BCT về Quy chế thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy 16/04/2019 17/04/2019
70 1817-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình đảng viên bỏ sinh hoạt Ban Tổ chức Huyện ủy 16/04/2019 17/04/2019
71 122-KH/TU Tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết và biểu dương điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Ban Tuyên giáo Huyện ủy 11/04/2019 17/04/2019
72 800-CV/BTGTU Đề xuất tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Ban Tuyên giáo Huyện ủy 11/04/2019 17/04/2019
73 1810-CV/BTCTU Đề xuất thực hiện Công văn khảo sát nhu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Ban Tổ chức Huyện ủy 11/04/2019 20/04/2019
74 14-KH/TW Nghiên cứu tham mưu thực hiện KH của BBT thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của BCT khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới Ban Tuyên giáo Huyện ủy 11/04/2019 20/04/2019
75 79-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) Ban Tuyên giáo Huyện ủy 11/04/2019 19/04/2019
76 121-KH/TU Tham mưu Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực UB Kiểm tra Huyện ủy 04/04/2019 15/04/2019
77 78-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ban Tuyên giáo Huyện ủy 04/04/2019 15/04/2019
78 77-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019) Ban Tuyên giáo Huyện ủy 04/04/2019 10/04/2019
79 13-CV/BTCCT Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Công văn v/v đẩy mạnh tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019 Ban Dân vận Huyện ủy 04/04/2019 30/07/2019
80 119-KH/TU Tham mưu Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 101-KL/TW, ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới Ban Dân vận Huyện ủy 26/03/2019 31/05/2019
81 75-HD/BTGTU Tham mưu thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Ban Tuyên giáo Huyện ủy 26/03/2019 05/04/2019
82 1689-CV/BTCTU Chủ trì phối hợp với Đảng ủy các xã tham mưu thực hiện Công văn về thông tin, báo cáo và kiến nghị, đề xuất Đề án 1618 Ban Tổ chức Huyện ủy 25/03/2019 26/03/2019
83 14-CV/BCSĐ Hiệp y bổ nhiệm lại chức vụ VKSND cấp huyện Ban Tổ chức Huyện ủy 22/03/2019 30/03/2019
84 109-BC/ĐU Kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo BC việc chỉ đạo xử lý các hộ vi phạm ở xã Hải Hòa UB Kiểm tra Huyện ủy 20/03/2019 30/03/2019
85 117-KH/TU Tham mưu Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức CT-XH trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ban Tổ chức Huyện ủy 19/03/2019 30/09/2019
86 117-KH/TU Tham mưu Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức CT-XH trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ban Tổ chức Huyện ủy 19/03/2019 30/03/2019
87 116-KH/TU Tham mưu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của BCTkhóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Ban Dân vận Huyện ủy 19/03/2019 10/04/2019
88 116-KH/TU Tham mưu Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của BCTkhóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Ban Dân vận Huyện ủy 19/03/2019 22/03/2019
89 1666-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Công văn về khảo sát nhu cầu tuyển dụng công chức viên chức năm 2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 14/03/2019 18/03/2019
90 976-CV/BTGTU Tham mưu Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Ban Tuyên giáo Huyện ủy 13/03/2019 18/03/2019
91 560-TB/HU Làm việc về các nội dung liên quan đến trường học để tham mưu UBND huyện phương án giải quyết Phòng GD-ĐT huyện, UBND thị trấn Hải Lăng 11/03/2019 29/03/2019
92 560-TB/HU Nghiên cứu tham mưu UBND huyện thành lập đội quản lý đô thị, đồng thời xây dựng quy tắc quản lý đô thị Phòng KT-HT, UBND thị trấn Hải Lăng 11/03/2019 29/04/2019
93 560-TB/HU Tham mưu UBND huyện phương án bố trí cán bộ làm công tác địa chính ở thị trấn Phòng Nội vụ huyện 11/03/2019 29/03/2019
94 560-TB/HU Khẩn trương chỉ đạo thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp để đảm bảo việc sinh hoạt đảng của đảng viên hiện đang làm việc ở các công ty tại Cụm Công nghiệp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 399 11/03/2019 31/05/2019
95 560-TB/HU Tham mưu BTV Huyện ủy thành lập Tổ chỉ đạo giải quyết những việc tồn đọng, vướng mắc của thị trấn Hải Lăng Ban Tổ chức Huyện ủy 11/03/2019 29/03/2019
96 74-HD/BTGTU Tham mưu văn bản của BTVHU giao UBND huyện tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, (qua BTG) bằng văn bản Ban Tuyên giáo Huyện ủy 11/03/2019 20/03/2019
97 26-QĐi/TU Nghiên cứu xây dựng Quy định về tổ chức lễ tang đối với người có công với cách mạng và cán bộ diện BTVHU quản lý Ban Tổ chức Huyện ủy 07/03/2019 25/03/2019
98 1656-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quý 1 năm 2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 07/03/2019 15/03/2019
99 1657-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn về rà soát quy hoạch cán bộ năm 2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 07/03/2019 15/04/2019
100 91-KH/ĐU Nghiên cứu tham mưu BTVHU văn bản hướng dẫn cụ thể việc phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình Ban Tổ chức Huyện ủy 05/03/2019 20/03/2019
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay9,381
  • Tháng hiện tại325,210
  • Tổng lượt truy cập6,029,948
plds
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây