Trạng thái: DANH SÁCH CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
1 154-KH/TU BDV Huyện ủy nghiên cứu tham mưu thực hiện Kế hoạch 154-KH/TU phát động cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2020 và tổng kết cuộc thi giai đoạn 2017-2020 Ban Dân vận Huyện ủy 19/12/2019 27/12/2019
2 80-KH/BDVTU BDV Huyện ủy tham mưu thực hiện kế hoạch số 80-KH/BDV tỉnh ủy ngày 11/12/2019 Ban Dân vận Huyện ủy 16/12/2019 25/12/2019
3 2238-CV/BTCTU BTC Huyện ủy tham mưu thực hiện lập danh sách đảng viên 70 năm tuổi Đảng Ban Tổ chức Huyện ủy 09/12/2019 13/12/2019
4 153-KH/TU Văn phòng Huyện ủy tham mưu thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 Văn phòng Huyện ủy 09/12/2019 17/12/2019
5 972-CV/BTGTU BTG Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng báo cáo tình hình triển khai, kết quả tổ chức Diễn đàn SHCB Ban Tuyên giáo Huyện ủy 14/11/2019 18/11/2019
6 2182-CV/BTCTU BTC Huyện ủy nghiên cứu tham mưu báo cáo số liệu phục vụ cho việc xây dựng Đề án về đào tạo, bồi dưỡng Ban Tổ chức Huyện ủy 14/11/2019 20/11/2019
7 89-HD/BTGTU BTG Huyện ủy tham mưu triển khai thực hiện Hướng dẫn 89-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Ban Tuyên giáo Huyện ủy 04/11/2019 10/11/2019
8 76-CV/BCĐ26 BDV Huyện ủy tham mưu thực hiện báo cáo tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo năm 2019 Ban Dân vận Huyện ủy 01/11/2019 15/11/2019
9 1826-CV/TU BTC Hiuyện ủy tham mưu báo cáo việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW và sơ kết thực hiện Quy định 228-QĐ/TW của BBT Trung ương Đảng cho BTV Huyện ủy Ban Tổ chức Huyện ủy 31/10/2019 05/11/2019
10 26-HD/BTCTW Giao BTC Huyện ủy giúp BTVHU xây dựng hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW và thực hiện Kế hoạch đại hội đảng các cấp ở huyện Ban Tổ chức Huyện ủy 28/10/2019 15/11/2019
11 517-CV/HU Công an huyện chuẩn bị nội dung đánh giá về vai trò của Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Đảng ủy Công an huyện 30/09/2019 05/10/2019
12 827/UBND-NV BTC Huyện ủy chủ trì phối hợp với BDV, phòng Nội vụ, MT và các đoàn thể tham mưu mô hình theo NQ05. Ban Tổ chức Huyện ủy 25/09/2019 25/09/2019
13 4210/KH-UBND BTCHU và Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện và TTHU vận dụng mô hình bộ máy theo 05/NQ BTVHU Ban Tổ chức Huyện ủy 18/09/2019 30/09/2019
14 1758-CV/TU Rà soát để tham mưu BTV kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của BBT khóa XII Ban Tổ chức Huyện ủy 18/09/2019 30/09/2019
15 510-CV/HU Chủ trì, phối hợp VP HĐND&UBND huyện tổng hợp, hoàn thành dự thảo "Báo cáo tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI" để trình BTVHU Văn phòng Huyện ủy 11/09/2019 24/09/2019
16 510-CV/HU Tham mưu xây dựng "Báo cáo tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI" nội dung lĩnh vực KT-XH, QP-AN UBND huyện 11/09/2019 19/09/2019
17 510-CV/HU Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu xây dựng "Báo cáo tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI" theo các lĩnh vực được phân công Các ban đảng; UBMT và các đoàn thể huyện 11/09/2019 19/09/2019
18 1747-CV/TU Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của BCT về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay" (MẬT) Ban Tổ chức Huyện ủy 10/09/2019 24/09/2019
19 509-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của BCT "về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy" UBND huyện 06/09/2019 24/09/2019
20 2055-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu nội dung tham gia dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28 -CT/TW của BBT "về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng" Ban Tổ chức Huyện ủy 30/08/2019 03/09/2019
21 2048-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu đề xuất BTVHU thực hiện Công văn v/v báo cáo chọn đơn vị đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Tổ chức Huyện ủy 27/08/2019 28/09/2019
22 912-CV/BTGTU Phối hợp đề xuất danh sách học viên lớp bối dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 21/08/2019 23/08/2019
23 202-QĐ/TW Nghiên cứu bổ sung "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, BTV, TT cấp ủy cấp huyện" đưa vào Quy chế làm việc Ban Tổ chức Huyện ủy 19/08/2019 30/08/2019
24 146-KH/TU Tham mưu thực hiện Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của BCT "về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới" (MẬT) Ban Tuyên giáo Huyện ủy 16/08/2019 30/08/2019
25 1003-CV/BTGTU Dề xuất thực hiện Công văn triệu tập học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 14/08/2019 15/08/2019
26 33-QĐ/TU Tham mưu Quy định về trách nhiệm của đ/c Bí thư Huyện ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân UB Kiểm tra Huyện ủy 13/08/2019 30/08/2019
27 141-KH/TU Tham mưu KH thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của BCT về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ban Tổ chức Huyện ủy 13/08/2019 23/08/2019
28 500-CV/HU Tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội UBND huyện 12/08/2019 14/08/2019
29 499-CV/HU Tham mưu xây dựng Báo cáo tự giám sát thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính" của BTVTU UBND huyện 12/08/2019 15/08/2019
30 79-TB/TĐTN-TCKT Giao VPHU chủ trì biên tập 2 nội dung giám sát thành văn bản làm việc với BTV Tỉnh đoàn Văn phòng Huyện ủy 06/08/2019 19/08/2019
31 79-TB/TĐTN-TCKT Giao BTGHU chủ trì xây dựng nội dung thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 06/08/2019 19/08/2019
32 79-TB/TĐTN-TCKT Giao BTCHU chủ trì xây dựng nội dung việc triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của BBT Ban Tổ chức Huyện ủy 06/08/2019 19/08/2019
33 2015-CV/BTCTU Phối phợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Công văn về nghỉ dưỡng năm 2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 05/08/2019 07/08/2019
34 653-CV/BNCTU Chủ trì, phối hợp với VPHU tham mưu báo cáo kết quả hoạt động 3 năm của Tổ nội chính, PCTN và CCTP các huyện, thị, thành ủy UB Kiểm tra Huyện ủy 30/07/2019 10/08/2019
35 435/SNV-XDCQ&CTTN Nghiên cứu đề xuất cho TTHU thực hiện CV v/v lấy ý kiến tham gia về bố trí số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo quy định Nghị định số 34/2019/NĐ-CP Ban Tổ chức Huyện ủy 18/07/2019 20/07/2019
36 1631-CV/TU Tham mưu triển khai Công văn v/v tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng Ban Tổ chức Huyện ủy 12/07/2019 19/07/2019
37 1633-CV/TU Tham mưu báo cáo rà soát, kết quả thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của TT, BTVTU 6 tháng đầu năm 2019 Văn phòng Huyện ủy 12/07/2019 18/07/2019
38 01-HD/BCĐ Nghiên cứu tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Ban Tổ chức Huyện ủy 05/07/2019 08/07/2019
39 04-HD/BNCTU Chủ trị, phối hợp VPHU nghiên cứu tham mưu đề xuất thực hiện Hướng dẫn thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị UB Kiểm tra Huyện ủy 05/07/2019 08/07/2019
40 951-CV/BTCTU Tham mưu đề xuất thực hiện Công văn về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hàng năm cho các chức danh lãnh đạo, quản lý Ban Tổ chức Huyện ủy 27/06/2019 27/06/2019
41 132-KH/TU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện CT35TW ngày 26/5/2014 của BCT về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo" UB Kiểm tra Huyện ủy 27/06/2019 02/07/2019
42 29-QĐ/TU Nghiên cứu tham mưu đề xuất Quy định về chế độ dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đối với BT, PBT, UVBTVHU và UVBCH Đảng bộ huyện Ban Tổ chức Huyện ủy 27/06/2019 05/07/2019
43 1939-CV/BTCTU Tham mưu thực hiện Công văn v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy 19/06/2019 20/06/2019
44 1560-CV/TU Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của BBT về kết quả tự kiểm tra, rà soát việc thực thực hiện công tác cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy 19/06/2019 25/07/2019
45 1560-CV/TU Tham mưu văn bản chỉ đạo v/v thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của BBT về kết quả tự kiểm tra, rà soát việc thực thực hiện công tác cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy 19/06/2019 25/06/2019
46 176-KL/TU Nghiên cứu tham mưu BTV kế hoạch tuyên truyền, xây dựng chương trình thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ , đảng viên" Ban Tuyên giáo Huyện ủy 03/06/2019 15/06/2019
47 1902-CV/BTCTU Tham mưu xây dưng Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 03/06/2019 07/06/2019
48 80-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu, đề xuất thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã Ban Tuyên giáo Huyện ủy 28/05/2019 05/06/2019
49 466-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của BCT khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" UBND huyện 27/05/2019 19/06/2019
50 452-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của BTVTU Ban Chỉ huy Quân sự huyện 03/05/2019 19/05/2019
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay1,545
  • Tháng hiện tại95,745
  • Tổng lượt truy cập4,818,106
plds
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây