Văn bản theo đơn vị nhắc việc: Lịch nhắc việc Huyện ủy

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Ngày giao việc Ngày hoàn thành
6 LNV BTG Huyện ủy tham mưu thực hiện Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 18/03/2020 25/03/2020
7 LNV BTG Huyện ủy tham mưu thực hiện Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của BTG TW về công tác Lịch sử Đảng 18/03/2020 25/03/2020
8 LNV BDV Huyện ủy nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kêt 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 28/02/2020 10/08/2022
9 LNV BTC Huyện ủy chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo về tổng kết việc thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTU trình BTV Huyện ủy trước ngày 15/3/2020 28/02/2020 15/03/2020
10 LNV Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, chỉ đạo LĐLĐ huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU 26/02/2020 10/06/2020
11 LNV Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, chỉ đạo Hội CCB huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu BTV Huyện ủy tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW 26/02/2020 15/05/2020
12 NV/HU BTC Huyện ủy tham mưu công v ăn gửi chi, đảng bộ trực thuộc báo cáo và xây dựng báo cáo của huyện về tiến độ và kết quả đại hội tổ chức đảng thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020-2022 12/02/2020 05/04/2020
13 211-QĐ/TW UBKT Huyện ủy nghiên cứu tham mưu vận dụng thực hiện Quy định 211-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 30/01/2020 14/02/2020
14 NV Ban Dân vận Huyện ủy nghiên cứu tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10 13/01/2020 10/08/2022
15 Lịch nhắc việc BDV Huyện ủy tổng hợp các đoàn thể để Thường trực Huyện ủy cho ý kiến kế hoạch năm 2020 31/12/2019 08/01/2020
16 Lịch nhắc việc BTG Huyện ủy quán triệt Công văn số 1926-CV/TU về việc tổ chức Tết Canh Tý 2020 tại Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2019 31/12/2019 10/01/2020
17 2263-CV/BTCTU BTC Huyện ủy tham mưu hoàn thành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU 25/12/2019 15/01/2020
18 166-TTr/VHTT-TDTT BTG Huyện ủy nghiên cứu tham mưu thẩm định, đề xuất Thường trực chỉ đạo v/v cho chủ trương thực hiện Chuyên mục "Hải Lăng ngày mới" năm 2020 25/12/2019 30/12/2019
19 154-KH/TU BDV Huyện ủy nghiên cứu tham mưu thực hiện Kế hoạch 154-KH/TU phát động cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2020 và tổng kết cuộc thi giai đoạn 2017-2020 19/12/2019 27/12/2019
20 80-KH/BDVTU BDV Huyện ủy tham mưu thực hiện kế hoạch số 80-KH/BDV tỉnh ủy ngày 11/12/2019 16/12/2019 25/12/2019
21 993-CV/BTGTU BTG Huyện ủy đề xuất hình thức tuyên truyền một số kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV 16/12/2019 25/12/2019
22 2238-CV/BTCTU BTC Huyện ủy tham mưu thực hiện lập danh sách đảng viên 70 năm tuổi Đảng 09/12/2019 13/12/2019
23 153-KH/TU Văn phòng Huyện ủy tham mưu thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 09/12/2019 17/12/2019
24 972-CV/BTGTU BTG Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng báo cáo tình hình triển khai, kết quả tổ chức Diễn đàn SHCB 14/11/2019 18/11/2019
25 2182-CV/BTCTU BTC Huyện ủy nghiên cứu tham mưu báo cáo số liệu phục vụ cho việc xây dựng Đề án về đào tạo, bồi dưỡng 14/11/2019 20/11/2019
26 11-QĐ/UBKTTU Giao UBKT Huyện ủy nghiên cứu cụ thể hóa quy định về thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng ở cấp mình 14/11/2019 25/11/2019
27 1836-CV/TU UBMT huyện tham mưu thực hiện công văn v/v chỉ đạo tổ chức các hoạt động "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Canh Tỵ 2020 08/11/2019 15/11/2019
28 90-HD/BTGTU BTG Huyện ủy nghiên cứu tham mưu BTV Huyện ủy triển khai Hướng dẫn 90-HD/BTGTU 06/11/2019 15/11/2019
29 89-HD/BTGTU BTG Huyện ủy tham mưu triển khai thực hiện Hướng dẫn 89-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 04/11/2019 10/11/2019
30 76-CV/BCĐ26 BDV Huyện ủy tham mưu thực hiện báo cáo tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo năm 2019 01/11/2019 15/11/2019
31 1826-CV/TU BTC Hiuyện ủy tham mưu báo cáo việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW và sơ kết thực hiện Quy định 228-QĐ/TW của BBT Trung ương Đảng cho BTV Huyện ủy 31/10/2019 05/11/2019
32 26-HD/BTCTW Giao BTC Huyện ủy giúp BTVHU xây dựng hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW và thực hiện Kế hoạch đại hội đảng các cấp ở huyện 28/10/2019 15/11/2019
33 953-CV/BTGTU BTG Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW 24/10/2019 05/11/2019
34 533-CV/HU UBND huyện xây dựng số liệu dự báo chỉ tiêu đến năm 2030 23/10/2019 30/10/2019
35 1801-CV/TU BTG Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy đánh giá tình hình mua, đọc báo Đảng trên địa bàn huyện, đề xuất việc nâng cao hiệu quả việc mua, đọc báo Đảng 15/10/2019 25/10/2019
36 812-CV/UBKTTU UBKT Huyện ủy nghiên cứu tham mưu thực hiện, xử lý sau kết luận các cuộc kiêm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy 11/10/2019 17/10/2019
37 1525-QĐ/TU BTC Huyện ủy phối hợp tham mưu BTV Huyện ủy ban hành cấp huyện 08/10/2019 20/10/2019
38 519-CV/HU Liên đoàn lao động huyện tham mưu kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư 02/10/2019 20/10/2019
39 518-CV/HU UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch của BTV Huyện ủy phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương 30/09/2019 15/10/2019
40 517-CV/HU Công an huyện chuẩn bị nội dung đánh giá về vai trò của Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn 30/09/2019 05/10/2019
41 669-CV/BNCTU UBKT Huyện ủy chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan với Văn phòng xây dựng báo cáo hoàn thành trước ngày 20/11/2019 27/09/2019 20/11/2019
42 13-QĐ/UBKTTW Giao UBKT Huyện ủy nghiên cứu vận dụng 26/09/2019 10/10/2019
43 827/UBND-NV BTC Huyện ủy chủ trì phối hợp với BDV, phòng Nội vụ, MT và các đoàn thể tham mưu mô hình theo NQ05. 25/09/2019 25/09/2019
44 515-CV./HU Giải quyết đơn của bà HTK-Hải Thọ (MẬT) 19/09/2019 30/09/2019
45 4210/KH-UBND BTCHU và Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện và TTHU vận dụng mô hình bộ máy theo 05/NQ BTVHU 18/09/2019 30/09/2019
46 12-QC/TU Nghiên cứu tham mưu Quy chế hoạt động của BCĐ cấp huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (MẬT) 18/09/2019 30/09/2019
47 1758-CV/TU Rà soát để tham mưu BTV kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của BBT khóa XII 18/09/2019 30/09/2019
48 510-CV/HU Chủ trì, phối hợp VP HĐND&UBND huyện tổng hợp, hoàn thành dự thảo "Báo cáo tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI" để trình BTVHU 11/09/2019 24/09/2019
49 510-CV/HU Tham mưu xây dựng "Báo cáo tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI" nội dung lĩnh vực KT-XH, QP-AN 11/09/2019 19/09/2019
50 510-CV/HU Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu xây dựng "Báo cáo tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI" theo các lĩnh vực được phân công 11/09/2019 19/09/2019
51 1747-CV/TU Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của BCT về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay" (MẬT) 10/09/2019 24/09/2019
52 509-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của BCT "về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy" 06/09/2019 24/09/2019
53 2055-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu nội dung tham gia dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28 -CT/TW của BBT "về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng" 30/08/2019 03/09/2019
54 506-CV/HU Triển khai thực hiện Công văn chỉ đạo tình hình liên quan hoạt động tôn giáo của ông LCK tại xã Hải Thượng (MẬT) 29/08/2019 14/09/2019
55 2048-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu đề xuất BTVHU thực hiện Công văn v/v báo cáo chọn đơn vị đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 27/08/2019 28/09/2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây